google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Menu xổ dọc được tùy biến Bạn có thể dùng đoạn mã Customize Dropdown Menu này để tạo các menu xỗ dọc có nhiều lựa chọn, chẳng hạn như các menu: chọn ngôn ngữ, chọn giao diện, chọn quốc gia,...

Ngoài việc được tùy biến để có các chức năng như một dropdown menu bình thường, hiệu ứng này còn cho phép bạn thêm vào hình ảnh cho tiêu đề và các lựa chọn của dropdown.

Hãy thử hiệu ứng này để cảm nhận sự khác biệt.
Hiệu ứng đã được kiểm tra và chạy tốt trên các trình duyệt như: IE 7, Opera 9, Firefox 2, Netscape 8.


Chọn dữ liệu Hiệu ứng JavaScript này cho phép bạn chọn được giá trị của một mục chọn trong thẻ select mà không cần biết vị trí của nó. trong ví dụ này, bạn gõ một kí tự bất kì từ a-z và nhấn nút Find để xem hiệu ứng hoạt động.


Chọn không trùng Hiệu ứng sẽ tạo các mục chọn có thể hoán đổi vị trí cho nhau trong ba trình đơn xổ dọc để người dùng không bao giờ chọn trùng nhau một giá trị.


Các menu dropdown về quốc gia Hiệu ứng là các dropdown về các quốc gia trên thế giới cùng với tiểu bang của một số quốc gia.


Các menu dropdown liên kết nhau Hiệu ứng làm cho các giá trị của khung kéo thả thứ hai chỉ hiển thị khi người dùng đã chọn giái trị ở khung kéo thả thứ nhất.


Dropdown được liên kết Hiệu ứng tạo các trình đơn xổ dọc được liên kết với nhau tức các mục chọn ở trình đơn xổ dọc sau sẽ xuất hiện tương ứng khi người dùng đã chọn khung kéo thả trình đơn trước.


Menu kéo thả tự động Hiệu ứng tạo các trình đơn xổ dọc được liên kết với nhau tức các mục chọn ở trình đơn xổ dọc sau sẽ xuất hiện tương ứng khi người dùng đã chọn khung kéo thả trình đơn trước.


Danh mục động Hiệu ứng tạo một danh sách chọn sẽ hiển thị tự động các mục chọn con khi người dùng nhấp chọn giá trị ở danh mục cha.


Menu kéo thả tự động Hiệu ứng tạo một trình đơn xổ dọc và một list box, khi người dùng chọn giá trị trong khung kéo thả thì listbox sẽ hiển thị các giá trị tương ứng.


Dropdown được liên kết Hiệu ứng tạo các trình đơn xổ dọc được liên kết với nhau tức các mục chọn ở trình đơn xổ dọc sau sẽ xuất hiện tương ứng khi người dùng đã chọn khung kéo thả trình đơn trước.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web