google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trình trắc nghiệm Một đoạn mã JavaScript khác để tạo chương trình trắc nghiệm trang web. Bảng câu hỏi và phần hiển thị được đặt trong hai tập tin riêng biệt nên rất dễ thay đổi và chỉnh sửa theo ý riêng của bạn.


Câu hỏi trắc nghiệm có thời gian Hiệu ứng tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm và giới hạn thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi.


Trắc nghiệm đơn giản Đoạn mã tạo một bài trắc nghiệm chứa các câu hỏi cùng với đáp án.


Trắc nghiệm đơn giản Đoạn mã tạo một bài trắc nghiệm chứa các câu hỏi cùng với đáp án.


Trình trắc nghiệm đơn giản Hiệu ứng tạo một trang web chứa các câu hỏi trắc nghiệm cùng với đáp án và tỉ lệ đáp án đúng của bạn.


Trình trắc nghiệm đơn giản Hiệu ứng tạo ra bảng câu hỏi trắc nghiệm đơn giản trên trang web. Sau khi thực hiện trả lời các câu hỏi xong, hiệu ứng sẽ chấm điểm cho bạn và đưa ra các câu trả lời đúng(nếu bạn trả lời sai).


Tạo câu hỏi trắc nghiệm Trình tạo câu hỏi trắc nghiệm trên trang web, cho phép ta tạo ra nhiều loại câu hỏi khác nhau như câu hỏi chọn lựa, đúng/sai...


Trình trắc nghiệm Hiệu ứng tạo một trang web chứa các câu hỏi trắc nghiệm cùng với đáp án.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web