»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chữ nêon lớn dần - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Chữ » Hoạt hóa » Chữ nêon lớn dần
URL: http://www.javascriptbank.com/splash-intro-effect-script.html

Chữ nêon lớn dần © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo ra các dòng chữ neon xuất hiện trên trang web với kích thước lớn dần.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Chữ » Hoạt hóa » Chữ nêon lớn dần
URL: http://www.javascriptbank.com/splash-intro-effect-script.htmlCSS
<STYLE type=text/css>B {VISIBILITY: hidden}</STYLE><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


JavaScript
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript><!--i=0function start(){if(i<=72){document.getElementById('did').style.position='relative';document.getElementById('did').style.fontSize=ii++setTimeout('start1()',2000)}setTimeout('start()',5)}j=0function start1(){if(j<=72){document.getElementById('did1').style.position='relative';document.getElementById('did1').style.visibility='visible'document.getElementById('did1').style.fontSize=jdocument.getElementById('did1').style.color='white'j++setTimeout('start2()',2000)}setTimeout('start1()',40)}k=0function start2(){if(k<=60){document.getElementById('did2').style.position='relative';document.getElementById('did2').style.color='white';document.getElementById('did1').style.visibility='hidden';document.getElementById('did').style.visibility='hidden';document.getElementById('did2').style.fontSize='0';document.getElementById('did1').style.fontSize='0';document.getElementById('did').style.fontSize='0';document.getElementById('did2').style.visibility='visible'document.getElementById('did2').style.fontSize=kk++setTimeout('start3()',1000)}setTimeout('start2()',55)}function start3(){document.getElementById('did2').style.color='lightyellow';document.getElementById('did2').style.filter='glow(strength=8,color=green)';setTimeout('start4()',1000)}function start4(){document.getElementById('did2').style.filter='glow(strength=8,color=red)';setTimeout('start5()',1000)}function start5(){document.getElementById('did3').style.visibility='visible';document.getElementById('did3').style.fontSize='48';document.getElementById('did2').style.visibility='hidden';document.getElementById('did3').style.color='white';if(document.getElementById('did3').style.color=='white'){document.getElementById('did3').style.color='red';}setTimeout('start6()',1000)}function start6(){if(document.getElementById('did3').style.color=='red'){document.getElementById('did3').style.color='white';}setTimeout('card()',4000)}l=0function card(){document.getElementById('did').style.position='absolute';document.getElementById('did').style.left='0';document.getElementById('did').style.top='0';document.getElementById('did3').style.fontSize='0';document.getElementById('did3').style.color='black';document.getElementById('did3').style.visibility='hidden';document.getElementById('bid').style.visibility='visible';document.getElementById('bid').style.color='white';document.getElementById('bid').style.textAlign='center';document.getElementById('bid').style.fontSize='36';document.getElementById('bid').style.position='relative';document.getElementById('bid').style.top=ll--setTimeout('card1()',3000)}function card1(){document.getElementById('bid1').style.visibility='visible';document.getElementById('bid1').style.color='white';document.getElementById('bid1').style.textAlign='center';document.getElementById('bid1').style.position='relative';document.getElementById('bid1').style.top=ll++}function disable(){ return false;}document.oncontextmenu=disable;//--></SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<body onload=start()><DIV id=did style="COLOR: white; FILTER: glow(strength=10,color=red); HEIGHT: 25px; TEXT-ALIGN: center; WIDTH: 100px">Neon Text</DIV><SPAN id=did1 style="COLOR: black; FILTER: glow(strength=10,color=red); HEIGHT: 25px; TEXT-ALIGN: center; VISIBILITY: hidden; WIDTH: 100px">Growing Up</SPAN> <SPAN id=did3 style="COLOR: black; FILTER: glow(strength=10,color=green); HEIGHT: 25px; TEXT-ALIGN: center; VISIBILITY: hidden; WIDTH: 100px">Javascript effects</SPAN> <DIV id=did2 style="COLOR: black; FILTER: glow(strength=10,color=red); HEIGHT: 25px; TEXT-ALIGN: center; VISIBILITY: hidden; WIDTH: 100px">JavaScriptBank.com</DIV><B id=bid>This is a Test Splash Page</B><B id=bid1 style="FONT-SIZE: 48px">Hope You Enjoy!!!</B> </body><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->