»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Menu nghiêng khi rê chuột - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Menu nghiêng khi rê chuột
URL: https://www.javascriptbank.com/dhtml-rollovers.html

Menu nghiêng khi rê chuột © JavaScriptBank.comHiệu ứng là một trong những cách thức bắt sự kiện rê con trỏ chuột lên trên một đối tượng, hiệu ứng làm cho chữ trong trình đơn bị nghiêng khi ta rê con trỏ chuột đến.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Menu nghiêng khi rê chuột
URL: https://www.javascriptbank.com/dhtml-rollovers.htmlCSS
<STYLE type=text/css>.Item {FONT-SIZE: 20px; CURSOR: hand; COLOR: white; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: verdana; BACKGROUND-COLOR: navy}.Highlight {FONT-SIZE: 20px; CURSOR: hand; COLOR: blue; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: verdana; BACKGROUND-COLOR: red}</STYLE><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


JavaScript
<SCRIPT language=JavaScript><!--function rollon() { if (window.event.srcElement.className == "Item") {   window.event.srcElement.className = "Highlight"; }}Rollover.onmouseover = rollon;function rolloff() { if (window.event.srcElement.className == "Highlight") {   window.event.srcElement.className = "Item"; }}Rollover.onmouseout = rolloff;//--></SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<DIV id=Rollover align=center><SPAN class=Item>Milk</SPAN> <SPAN class=Item>Eggs</SPAN> <SPAN class=Item>Ham</SPAN> <SPAN class=Item>Cheese</SPAN> <SPAN class=Item>Pasta</SPAN> <SPAN class=Item>Chicken</SPAN> </DIV><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->