»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Mã hóa địa chỉ email - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Email » Mã hóa địa chỉ email
URL: http://www.javascriptbank.com/email-obfuscator-and-encoder.html

Mã hóa địa chỉ email © JavaScriptBank.comMột đoạn mã khác để mã hóa và hiển thị địa chỉ email trên trang web, nhằm tránh các chương trình thu thập email tự động.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Email » Mã hóa địa chỉ email
URL: http://www.javascriptbank.com/email-obfuscator-and-encoder.htmlHTML
Contact me:<script language="JavaScript" type="text/javascript">// Ernesto Tuti// Example of usage with the following email address: my-email-address@my-domain-name.com// Visit http://www.nienteansia.it/altri-files/email_obfuscator_and_encoder/ for more informations and installation instructionsvar aaa=('&#109;&#097;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;'); // ascii code for mailto:  - don't change itvar bbb=('Send email to:'); // link title - change it to your likingvar ccc=('Click here'); // link text - change it to your likingvar first=('&#46;'); // ascii code for . (dot) - don't change itvar second=('&#64;'); // ascii code for @ (at) - don't change itvar third=('jsbank'); // first part of address (before @) - change it to match your addressvar fourth=('gmail'); // second part of address (after @) - change it to match your addressvar fifth=('com'); // last part of address (.com .net .org - etc.) - change it to match your addressvar sixth=('Enter an email subject here'); // email subject - change it to what you prefervar seventh=('&#63;&#115;&#117;&#098;'); // ascii code for ?sub - don't change itvar eighth=('&#106;&#101;&#099;&#116;&#61;'); // ascii code for ject=  - don't change itvar em=('<a')+(' ')+('hr')+('ef')+('=')+('"')+(''+ aaa +'')+(''+ third +'');var ai=(''+ second +'');var l=(''+ fourth +'');var ad=(''+ first +'');var dr=(''+ fifth +'');var es=(''+ seventh +'');var s=(''+ eighth +'')+(''+ sixth +'')+('"')+(' ')+('ti')+('tle')+('=')+('"')+(''+ bbb +'')+(' ')+('' + third +'')+(''+ second +'')+(''+ fourth +'')+(''+ first +'')+(''+ fifth + '')+('">')+(''+ ccc +'')+('</a>');document.write(''+ em +'');document.write(''+ ai +'');document.write(''+ l +'');document.write(''+ ad +'');document.write(''+ dr +'');document.write(''+ es +'');document.write(''+ s +''); // compose and write address</script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->