»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Bàn phím Unicode - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Bàn phím Unicode
URL: http://www.javascriptbank.com/unicode-keyboard.html

Bàn phím Unicode © JavaScriptBank.comHiệu ứng giả lập chức năng của một bàn phím trên trang web. Bàn phím ảo này hiện hỗ trợ bảy ngôn ngữ.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Bàn phím Unicode
URL: http://www.javascriptbank.com/unicode-keyboard.htmlCSS
<STYLE>A {TEXT-DECORATION: none}INPUT {FONT-FAMILY: Verdana,Arial,sans-serif}SELECT {FONT-FAMILY: Verdana,Arial,sans-serif}TD {BORDER-RIGHT: #ffffff 2px outset; BORDER-TOP: #ffffff 2px outset; BACKGROUND: gainsboro; BORDER-LEFT: #ffffff 2px outset; BORDER-BOTTOM: #ffffff 2px outset; FONT-FAMILY: Verdana,Arial,sans-serif; TEXT-ALIGN: center}.dbl {FONT-SIZE: 7pt}.smpl {FONT-SIZE: 10pt}.act {FONT-SIZE: 7pt}</STYLE><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<BODY onunload="setCk('lng='+gui+lng+gui+';visu.value='+gui+tr(visu.value)+gui)"><FORM><INPUT class=smpl size=30><SCRIPT language=javascript>var Maj=new Array(),Min=new Array(),dia=new Array()/*begin of data*/Maj["French (latin)"]= "0031|0032|0033|0034|0035|0036|0037|0038|0039|0030|00B0|002B|0023|0041|005A|0045|0052|0054|0059|0055|0049|004F|0050|00A8|0025|0051|0053|0044|0046|0047|0048|004A|004B|004C|004D|00B5|0057|0058|0043|0056|0042|004E|003F|002E|002F|00A7|003C|005B|007B|00A3|007E|0020"Min["French (latin)"]= "0026|00E9|0022|0027|0028|002D|00E8|005F|00E7|00E0|0029|003D|0040|0061|007A|0065|0072|0074|0079|0075|0069|006F|0070|005E|00F9|0071|0073|0064|0066|0067|0068|006A|006B|006C|006D|002A|0077|0078|0063|0076|0062|006E|002C|003B|003A|0021|003E|005D|007D|0024|0020|0020"Maj["Russian (cyrillic)"]= "0401|0021|0040|0023|0024|0025|005E|0026|002A|0028|0029|005F|002B|0419|0426|0423|041A|0415|041D|0413|0428|0429|0417|0425|042A|0424|042B|0412|0410|041F|0420|041E|041B|0414|0416|042D|042F|0427|0421|041C|0418|0422|042C|0411|042E|003E|002E|003A|0022|005B|005D|003F"Min["Russian (cyrillic)"]= "0451|0031|0032|0033|0034|0035|0036|0037|0038|0039|0030|002D|003D|0439|0446|0443|043A|0435|043D|0433|0448|0449|0437|0445|044A|0444|044B|0432|0430|043F|0440|043E|043B|0434|0436|044D|044F|0447|0441|043C|0438|0442|044C|0431|044E|003C|002C|003B|0027|007B|007D|002F"Maj["Greek"]= "007E|0021|0040|0023|0024|0025|0390|0026|03B0|0028|0029|005F|002B|003A|03A3|0395|03A1|03A4|03A5|0398|0399|039F|03A0|0386|038F|0391|03A3|0394|03A6|0393|0397|039E|039A|039B|038C|0022|0396|03A7|03A8|03A9|0392|039D|039C|003C|003E|003F|0388|0389|038A|03AA|03AB|038E"Min["Greek"]= "0060|0031|0032|0033|0034|0035|0036|0037|0038|0039|0030|002D|003D|003B|03C2|03B5|03C1|03C4|03C5|03B8|03B9|03BF|03C0|03AC|03CE|03B1|03C3|03B4|03C6|03B3|03B7|03BE|03BA|03BB|03CC|0027|03B6|03C7|03C8|03C9|03B2|03BD|03BC|002C|002E|002F|03AD|03AE|03AF|03CA|03CB|03CD"Maj["Polish (latin)"]= "002A|0021|0022|0023|00A4|0025|0026|002F|0028|0029|003D|003F|017A|0051|0057|0045|0052|0054|005A|0055|0049|004F|0050|0144|0107|0041|0053|0044|0046|0047|0048|004A|004B|004C|0141|0119|0059|0058|0043|0056|0042|004E|004D|003B|003A|005F|003C|005B|007B|0020|0020|0020"Min["Polish (latin)"]= "0027|0031|0032|0033|0034|0035|0036|0037|0038|0039|0030|002B|00F3|0071|0077|0065|0072|0074|007A|0075|0069|006F|0070|017C|015B|0061|0073|0064|0066|0067|0068|006A|006B|006C|0142|0105|0079|0078|0063|0076|0062|006E|006D|002C|002E|002D|003E|005D|007D|0020|0020|0020"Maj["Bulgarian (cyrillic)"]= "007E|0021|003F|002B|0022|0025|003D|003A|002F|005F|2116|0406|0056|044B|0423|0415|0418|0428|0429|041A|0421|0414|0417|0426|00A7|042C|042F|0410|041E|0416|0413|0422|041D|0412|041C|0427|042E|0419|042A|042D|0424|0425|041F|0420|041B|0411|0029|0020|0020|0020|0020|0020"Min["Bulgarian (cyrillic)"]= "0060|0031|0032|0033|0034|0035|0036|0037|0038|0039|0030|002D|002E|002C|0443|0435|0438|0448|0449|043A|0441|0434|0437|0446|003B|044C|044F|0430|043E|0436|0433|0442|043D|0432|043C|0447|044E|0439|044A|044D|0444|0445|043F|0440|043B|0431|0028|0020|0020|0020|0020|0020"Maj["Czech (latin)"]= "00B0|0031|0032|0033|0034|0035|0036|0037|0038|0039|0030|0025|02C7|0051|0057|0045|0052|0054|005A|0055|0049|004F|0050|002F|0028|0041|0053|0044|0046|0047|0048|004A|004B|004C|0022|0027|0059|0058|0043|0056|0042|004E|004D|003F|003A|005F|005B|007B|0021|0020|0148|010F"Min["Czech (latin)"]= "003B|002B|011B|0161|010D|0159|017E|00FD|00E1|00ED|00E9|003D|00B4|0071|0077|0065|0072|0074|007A|0075|0069|006F|0070|00FA|0029|0061|0073|0064|0066|0067|0068|006A|006B|006C|016F|00A7|0079|0078|0063|0076|0062|006E|006D|002C|002E|002D|005D|007D|00A8|0040|00F3|0165"Maj["Slovak (latin)"]= "00B0|0031|0032|0033|0034|0035|0036|0037|0038|0039|0030|0025|02C7|0051|0057|0045|0052|0054|005A|0055|0049|004F|0050|002F|0028|0041|0053|0044|0046|0047|0048|004A|004B|004C|0022|0021|0059|0058|0043|0056|0042|004E|004D|003F|003A|005F|003C|005B|010F|0029|002A|0020"Min["Slovak (latin)"]= "003B|002B|013E|0161|010D|0165|017E|00FD|00E1|00ED|00E9|003D|00B4|0071|0077|0065|0072|0074|007A|0075|0069|006F|0070|00FA|00E4|0061|0073|0064|0066|0067|0068|006A|006B|006C|00F4|00A7|0079|0078|0063|0076|0062|006E|006D|002C|002E|002D|003E|005D|00F3|0148|0026|0020"/*diacritical letters*/dia["French (latin)|005E0061"] = "00E2"dia["French (latin)|005E006F"] = "00F4"dia["French (latin)|005E0075"] = "00FB"dia["French (latin)|005E0069"] = "00EE"dia["French (latin)|005E0065"] = "00EA"dia["French (latin)|00A80061"] = "00E4"dia["French (latin)|00A8006F"] = "00F6"dia["French (latin)|00A80075"] = "00FC"dia["French (latin)|00A80069"] = "00EF"dia["French (latin)|00A80065"] = "00EB"dia["French (latin)|00A80079"] = "00FF"dia["Polish (latin)|003E005A"] = "017B"dia["Polish (latin)|0027005A"] = "0179"dia["Polish (latin)|00270043"] = "0106"dia["Polish (latin)|00270053"] = "015A"dia["Polish (latin)|0027004E"] = "0143"dia["Polish (latin)|0027004F"] = "00D3"dia["Polish (latin)|00270041"] = "0104"dia["Polish (latin)|00270045"] = "0118"dia["Slovak (latin)|02C70054"] = "0164"dia["Slovak (latin)|02C70044"] = "010E"dia["Slovak (latin)|00B40041"] = "00C1"dia["Slovak (latin)|00B40049"] = "00CD"dia["Slovak (latin)|00B4004F"] = "00D3"dia["Slovak (latin)|00B40052"] = "0154"dia["Slovak (latin)|00B40059"] = "00DD"dia["Slovak (latin)|00B4004C"] = "0139"dia["Slovak (latin)|004C00B4"] = "013D"dia["Slovak (latin)|004F00B4"] = "00D4"dia["Slovak (latin)|004100B4"] = "00C4"dia["Czech (latin)|00B40041"] = "00C1"dia["Czech (latin)|00B40045"] = "00C9"dia["Czech (latin)|00B40049"] = "00CD"dia["Czech (latin)|00B4004F"] = "00D3"dia["Czech (latin)|00B40055"] = "00DA"dia["Czech (latin)|02C70043"] = "010C"dia["Czech (latin)|02C70044"] = "010E"dia["Czech (latin)|02C70045"] = "011A"dia["Czech (latin)|02C7004E"] = "0147"dia["Czech (latin)|02C70052"] = "0158"dia["Czech (latin)|02C70053"] = "0160"dia["Czech (latin)|02C70054"] = "0164"dia["Czech (latin)|02C7005A"] = "017D"/*end of data*//*do not change hereafter*/var sp="&nbsp;&nbsp;",gui='"',lig="</tr><tr>",lock=0,visu=document.forms[0].elements[0],lng="",hexchars="0123456789ABCDEF";getCk();if(lng==""||Maj[lng]==null){lng="French (latin)"}CarMaj=Maj[lng].split("|");CarMin=Min[lng].split("|");for(i=0;i<52;i++){CarMaj[i]=String.fromCharCode(fromhex(CarMaj[i]));CarMin[i]=String.fromCharCode(fromhex(CarMin[i]))}code="<br><select class=act onChange='changer(this)'>";for (i in Maj){code+='<option '+((lng==i)?"selected":"")+'>'+i}code+="</select>"code+="<table cellspacing=1><tr>"+wrC(0,12)+wrF(3,'Catch')+lig+"<td class=act colspan=3><input type=checkbox></td>"+wrC(13,24)+wrF(2,'Back')+lig+wrF(4,'Lock')+wrC(25,35)+wrF(3,'Erase')+lig+wrF(5,'Shift')+wrC(36,45)+wrF(4,'Shift')+lig+"<td class=act colspan=4><a href='http://www.clavier.fr.fm'>clavier<br>.fr.fm</a></td>"+wrC(46,48)+"<td class=smpl colspan=10><a href='javascript:faire(\" \")'>"+sp+sp+sp+sp+sp+sp+sp+sp+sp+sp+sp+sp+"</a></td>"+wrC(49,51)+"<td class=act colspan=3><a href='mailto:bernadette.cierzniak@wanadoo.fr,michel.staelens@wanadoo.fr'>mail<br>"+sp+"</a></td>"+ligfor (i=0;i<29;i++){code+="<td></td>"}code+="</tr></table>"document.write(code);var caps=document.forms[0].elements[2]function wrC(debut,fin){w="";for (j=debut;j<fin+1;j++){if (CarMaj[j]==CarMin[j].toUpperCase()){car=CarMaj[j];w+="<td class=smpl"}else{car=sp+CarMaj[j]+"<br>"+CarMin[j]+sp;w+="<td class=dbl"}w+=" colspan=2><a href='javascript:wr("+j+")'>&nbsp;"+car+"&nbsp;</a></td>"}return w}function wrF(nbCol,fun){if (fun!=null){return("<td class=act colspan="+nbCol+"><a href='javascript:"+fun+"()'>"+fun+"<br>"+sp+sp+"</a></td>")}else{return("<td class=act colspan="+nbCol+">"+sp+"<br>"+sp+"</td>")}}function wr(j){visu.value+=(lock==1)?CarMaj[j]:((caps.checked==true)?CarMaj[j]:CarMin[j]);caps.checked=(lock==1)?true:false;prov=lng+"|"+hexa(visu.value.substring(visu.value.length-2,visu.value.length));if (dia[prov]!=null){visu.value=visu.value.substring(0,visu.value.length-2)+String.fromCharCode(fromhex(dia[prov]))}}function faire(a){visu.value+=a}function Erase(){visu.value=""}function Catch(){visu.select();alert("Copy and paste wherever you need.")}function Shift(){caps.checked=true}function Lock(){caps.checked=(lock==1)?false:true;lock=(lock==1)?0:1}function Back(){if (visu.value.length==0){return};visu.value=visu.value.substr(0,(visu.value.length-1))}function changer(ceci){lng=document.forms[0].elements[1].options[ceci.selectedIndex].text;location.reload()}function tr(ceci){return ceci.replace(/"/g,"\\\"")}function getCk(){fromN=document.cookie.indexOf("kb=")+0;if((fromN)!=-1){fromN+=3;toN=document.cookie.indexOf(";",fromN)+0;if(toN==-1){toN=document.cookie.length}return eval(unescape(document.cookie.substring(fromN,toN)))}return ""}function setCk(inval){if(inval!=null){exp=new Date();time=365*60*60*24*1000;exp.setTime(exp.getTime()+time);document.cookie=escape("kb")+"="+escape(inval)+"; "+"expires="+exp.toGMTString()}}function fromhex(inval){out=0;for (a=inval.length-1;a>=0;a--){out+=Math.pow(16,inval.length-a-1)*hexchars.indexOf(inval.charAt(a))}return out}function tohex(inval){return hexchars.charAt(inval/16)+hexchars.charAt(inval%16)}function tohex2(inval){return tohex(inval/256)+tohex(inval%256)}function hexa(ceci){out="";for (k=0;k<ceci.length;k++){out+=(tohex2(ceci.charCodeAt(k)))}return out} </SCRIPT></FORM></body><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->