»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Undo-Redo - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Undo-Redo
URL: http://www.javascriptbank.com/undo-redo-script.html

Undo-Redo © JavaScriptBank.comHiệu ứng JavaScript này sẽ cung cấp khả năng undo/redo cho các khung nhập liệu, do đó tốt nhất là bạn nên thêm công cụ này vào các trình soạn thảo văn bản trên trang web của mình.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Undo-Redo
URL: http://www.javascriptbank.com/undo-redo-script.htmlJavaScript
<script type="text/javascript">// Created by: Turnea Iulian :: http://www.eurografic.rofunction iObject() { this.i; return this;}var myObject=new iObject();myObject.i=0;var myObject2=new iObject();myObject2.i=0;store_text=new Array();//store_text[0] store initial textarea valuestore_text[0]="";function countclik(tag) { myObject.i++; var y=myObject.i; var x=tag.value; store_text[y]=x;}function undo(tag) { if ((myObject2.i)<(myObject.i)) {  myObject2.i++; } else {  alert("Finish Undo Action"); } var z=store_text.length; z=z-myObject2.i; if (store_text[z]) { tag.value=store_text[z]; } else { tag.value=store_text[0]; }}function redo(tag) { if((myObject2.i)>1) {  myObject2.i--; } else {  alert("Finish Redo Action"); } var z=store_text.length; z=z-myObject2.i; if (store_text[z]) {  tag.value=store_text[z]; } else { tag.value=store_text[0]; }}// --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form name=form1> <input type="button" class="red" value="Undo" onmousedown="undo(document.form1.text1);"> <input type="button" class="red" value="Redo" onmousedown="redo(document.form1.text1);"> <br> <textarea rows=7 cols=50 name=text1 onkeydown="countclik(document.form1.text1);" > </textarea></form><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->