»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tìm và thay thế chuỗi với Regular Expression - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Tìm kiếm » Tìm và thay thế chuỗi với Regular Expression
URL: http://www.javascriptbank.com/text-regular-expression-replacer.html

Tìm và thay thế chuỗi với Regular Expression © JavaScriptBank.comRegExp - Regular Expression: biểu thức so trùng - một thuật ngữ IT dùng để chỉ cách thức tìm kiếm (và thay thế) chuỗi dữ liệu dựa trên một khuôn mẫu nhất định nào đó, chẳng hạn như: chỉ gồm toàn kí số, kí tự, hay chứa một (cụm) từ nào đó...

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Tìm kiếm » Tìm và thay thế chuỗi với Regular Expression
URL: http://www.javascriptbank.com/text-regular-expression-replacer.htmlJavaScript
<script type="text/javascript"><!--// Created by: Corneliu Lucian 'Kor' Rusu :: corneliulucian[at]gmail[dot]comvar words={// Add words here to be changed. Format - 'original':'replacement''Bill':'Linus','IE':'Firefox','Windows XP':'Ubuntu Linux'}var regs=[];for(arg in words){regs[regs.length]=new RegExp(arg,'g')}function replaceText(){var tags=document.getElementsByTagName('body')[0].getElementsByTagName('*');var i=0,t;while(t=tags[i++]){if(t.childNodes[0]){var j=0, c;while(c=t.childNodes[j++]){if(c.nodeType==3){var k=0;for(arg in words){c.nodeValue=c.nodeValue.replace(regs[k],words[arg]);k++;}}}}}}//--></script>


HTML
<ul style="text-align: left;">  <li>Bill</li>  <li>IE</li>  <li>Windows XP</li></ul><p><span onclick="replaceText()"><strong><em>Click here to replace</em></strong></span></p>