»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tính thời gian - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Bộ đếm » Tính thời gian
URL: http://www.javascriptbank.com/how-long-script.html

Tính thời gian © JavaScriptBank.comNgười dùng một vào một thời điểm">thời điểm và hiệu ứng sẽ tính xem từ thời điểm đó đến hiện tại đã được bao nhiêu ngày.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Bộ đếm » Tính thời gian
URL: http://www.javascriptbank.com/how-long-script.htmlJavaScript
<script language="JavaScript">// Paul Hartmann (guycroft@clara.co.uk) | http://www.guycroft.clara.net/<!-- Beginfunction howLong(yr, mo, dy) {  //Parameters are calendar Year,Month,Day var moFlag = 0; var dyFlag = 0; var dy = frm.day.value; var mo = frm.month.value; var yr = frm.year.value; var nDate = new Date(); // current date (local) var nowTime = nDate.getTime(); // current time (UTC) var thenTime = Date.UTC(yr, mo-1, dy); // specified time (UTC) var thisYear = nDate.getFullYear(); var thisMonth = nDate.getMonth(); var thisDay = nDate.getDate();if (isNaN(dy) || isNaN(mo) || isNaN(yr)) {window.alert("That is not a valid date. Numbers only, please.");frm.day.focus();return false}if (dy<1 || dy>31) {window.alert("Day "+dy+" of Month "+mo+" is not a valid date");frm.day.focus();return false} else {dyFlag=1;}if (dy>30 && (mo == 2 || mo==4 || mo==6 || mo==9 || mo==11)) {window.alert("Day "+dy+" of Month "+mo+" is not a valid date");frm.day.focus();return false} else {dyFlag=1;}if (dy>29 && mo==2) {window.alert("Day "+dy+" of Month "+mo+" is not a valid date");frm.day.focus();return false} else {dyFlag=1;}if ((mo == 2 && dy == 29) && ((yr%4 != 0) || (yr%100 == 0 && yr%400 != 0))) {window.alert("29th of February is not a valid date in "+yr);frm.day.focus();return false} else {dyFlag=1;}if (mo<1 || mo>12) {window.alert("Day "+dy+" of Month "+mo+" is not a valid date");frm.month.focus();return false} else {moFlag=1;}if (dyFlag==1 && moFlag==1) {if (nowTime >= thenTime) {  //-----------------Past or present timeif ((thisMonth > mo-1) || ((thisMonth == mo-1) && (thisDay >= dy))) { whYrs = thisYear - yr; spareDys = parseInt((nowTime - Date.UTC(thisYear,mo-1,dy))/(3600000*24));  if ((mo == 2 && dy == 29) && ((thisYear%4 != 0) || (thisYear%100 == 0 && thisYear%400 != 0))) {spareDys = spareDys + 1} } else { whYrs = thisYear - yr - 1; spareDys = parseInt((nowTime - Date.UTC(thisYear-1,mo-1,dy))/(3600000*24));  if ((mo == 2 && dy == 29) && (((thisYear-1)%4 != 0) || ((thisYear-1)%100 == 0 && (thisYear-1)%400 != 0))) {spareDys = spareDys + 1}  } } else {  //----------------------------Future timeif ((thisMonth < mo-1) || ((thisMonth == mo-1)&& (thisDay <= dy))) { whYrs = yr - thisYear; spareDys = parseInt((thenTime - Date.UTC(yr,thisMonth,thisDay))/(3600000*24));  if ((thisMonth == 1 && thisDay == 29) && ((yr%4 != 0) || (yr%100 == 0 && yr%400 != 0))) {spareDys = spareDys - 1} } else { whYrs = yr - thisYear - 1; spareDys = parseInt((thenTime - Date.UTC(yr-1,thisMonth,thisDay)) /(3600000*24));  if ((thisMonth == 1 && thisDay == 29) && (((yr-1)%4 != 0) || ((yr-1)%100 == 0 && (yr-1)%400 !=  0))) {spareDys = spareDys - 1};  } }}if (nowTime >= thenTime) {frm.timeBetween.value = "It is "+whYrs +  (whYrs == 1 ? " Year and " : " Years and ") + spareDys +  (spareDys == 1 ? " Day " : " Days ") + "since then" } else {frm.timeBetween.value = "It is "+whYrs +  (whYrs == 1 ? " Year and " : " Years and ") + spareDys +  (spareDys == 1 ? " Day " : " Days ") + "until then" }}// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<body onload="frm.day.focus()"><form name="frm" action="GET" onreset="frm.day.focus()"> Enter a date — <b>Day, Month and Year</b> — in numbers:<br>(January=01, ... December=12)<br>dd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;yyyy<br><input type="text" name="day" value="" maxlength="2" size="2">&nbsp;<input type="text" name="month" value="" maxlength="2" size="2">&nbsp;<input type="text" name="year" value="" maxlength="4" size="4"><br><input type="button" name="Calc" value="Calculate How Long" onclick="howLong(year,month,day)"><br><input type="text" name="timeBetween" size="40"><br><input type="reset" value="Clear"></form></body><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->