»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Lịch một tháng bất kì - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Lịch » Lịch một tháng bất kì
URL: http://www.javascriptbank.com/any-month-calendar-script.html

Lịch một tháng bất kì © JavaScriptBank.comMặc dù giao diện không được tốt cho lắm nhưng đoạn mã JavaScript này có thể giúp ta tạo một tờ lịch tháng của một năm bất kì nào đó do người dùng nhập vào.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Lịch » Lịch một tháng bất kì
URL: http://www.javascriptbank.com/any-month-calendar-script.htmlJavaScript
<SCRIPT language=JavaScript>// Any-Month calendar script- Rob Patrick (rpatrick@mit.edu)function setToday() {var now  = new Date();var day  = now.getDate();var month = now.getMonth();var year = now.getYear();if (year < 2000)  // Y2K Fix, Isaac Powellyear = year + 1900; // http://onyx.idbsu.edu/~ipowellthis.focusDay = day;document.calControl.month.selectedIndex = month;document.calControl.year.value = year;displayCalendar(month, year);}function isFourDigitYear(year) {if (year.length != 4) {alert ("Sorry, the year must be four-digits in length.");document.calControl.year.select();document.calControl.year.focus();} else { return true; }}function selectDate() {var year = document.calControl.year.value;if (isFourDigitYear(year)) {var day  = 0;var month = document.calControl.month.selectedIndex;displayCalendar(month, year);  }}function setPreviousYear() {var year = document.calControl.year.value;if (isFourDigitYear(year)) {var day  = 0;var month = document.calControl.month.selectedIndex;year--;document.calControl.year.value = year;displayCalendar(month, year);  }}function setPreviousMonth() {var year = document.calControl.year.value;if (isFourDigitYear(year)) {var day  = 0;var month = document.calControl.month.selectedIndex;if (month == 0) {month = 11;if (year > 1000) {year--;document.calControl.year.value = year;}} else { month--; }document.calControl.month.selectedIndex = month;displayCalendar(month, year);  }}function setNextMonth() {var year = document.calControl.year.value;if (isFourDigitYear(year)) {var day  = 0;var month = document.calControl.month.selectedIndex;if (month == 11) {month = 0;year++;document.calControl.year.value = year;} else { month++; }document.calControl.month.selectedIndex = month;displayCalendar(month, year);  }}function setNextYear() {var year = document.calControl.year.value;if (isFourDigitYear(year)) {var day = 0;var month = document.calControl.month.selectedIndex;year++;document.calControl.year.value = year;displayCalendar(month, year);  }}function displayCalendar(month, year) {    month = parseInt(month);year = parseInt(year);var i = 0;var days = getDaysInMonth(month+1,year);var firstOfMonth = new Date (year, month, 1);var startingPos = firstOfMonth.getDay();days += startingPos;document.calButtons.calPage.value =  " Su Mo Tu We Th Fr Sa";document.calButtons.calPage.value += "\n --------------------";for (i = 0; i < startingPos; i++) {if ( i%7 == 0 ) document.calButtons.calPage.value += "\n ";document.calButtons.calPage.value += "  ";}for (i = startingPos; i < days; i++) {if ( i%7 == 0 ) document.calButtons.calPage.value += "\n ";if (i-startingPos+1 < 10)document.calButtons.calPage.value += "0";document.calButtons.calPage.value += i-startingPos+1;document.calButtons.calPage.value += " ";}for (i=days; i<42; i++) {if ( i%7 == 0 ) document.calButtons.calPage.value += "\n ";document.calButtons.calPage.value += "  ";}document.calControl.Go.focus();}function getDaysInMonth(month,year) {var days;if (month==1 || month==3 || month==5 || month==7 || month==8 || month==10 || month==12) days=31;else if (month==4 || month==6 || month==9 || month==11) days=30;else if (month==2) {if (isLeapYear(year)) { days=29; }else { days=28; }}return (days);}function isLeapYear (Year) {if (((Year % 4)==0) && ((Year % 100)!=0) || ((Year % 400)==0)) {return (true);} else { return (false); }}// End --></SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<BODY onload=setToday()><FORM name=calControl onsubmit="return false;"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR>  <TD colSpan=7><SELECT onchange=selectDate() name=month> <OPTION     selected>January<OPTION>February<OPTION>March<OPTION>April<OPTION>May<OPTION>June<OPTION>July<OPTION>August<OPTION>September<OPTION>October<OPTION>November<OPTION>December</OPTION></SELECT>    <INPUT maxLength=4 size=4 name=year> <INPUT onclick=selectDate() type=button value=Build! name=Go> </TD></TR></FORM> <FORM name=calButtons> <TR>  <TD><TEXTAREA name=calPage rows=8 wrap=no cols=24 FONT="Courier"></TEXTAREA></TD> <TR>  <TD><INPUT onclick=setPreviousYear() type=button value=" << " name=previousYear> <INPUT onclick=setPreviousMonth() type=button value=" < " name=previousYear> <INPUT onclick=setToday() type=button value=Today name=previousYear> <INPUT onclick=setNextMonth() type=button value=" > " name=previousYear> <INPUT onclick=setNextYear() type=button value=" >> " name=previousYear>   </TD></TR></TBODY></TABLE></FORM></FONT></BODY><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->