»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Liên kết tạo chữ lớn dần 2 - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Liên kết » Chuyển màu » Liên kết tạo chữ lớn dần 2
URL: http://www.javascriptbank.com/flashlike-rollover-animation-for-all-your-links.html

Liên kết tạo chữ lớn dần 2 © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo ra chữ "O" xuất hiện với kích thước vừa lớn dần vừa tan dần ngay chỗ liên kết khi ta rê chuột đến.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Liên kết » Chuyển màu » Liên kết tạo chữ lớn dần 2
URL: http://www.javascriptbank.com/flashlike-rollover-animation-for-all-your-links.htmlJavaScript
<SCRIPT>// CREDITS:// Flashlike rollover-animation for all your links// by Urs Dudli and Peter Gehrig // Copyright (c) 2000 Peter Gehrig and Urs Dudli. All rights reserved.// the number of ringsvar ringnumber=4// do not edit the code belowvar x,yvar timervar i_fontsize=new Arrayvar step=new Arrayringnumber=ringnumber-1var maxfontsize=600var startfontsize=1for (i=0;i<=ringnumber;i++) {i_fontsize[i]=startfontsizestep[i]=ringnumber*i*10startfontsize=(maxfontsize/ringnumber)*(i+1)}function cursorposition(e){x=event.clientX+document.body.scrollLefty=event.clientY+document.body.scrollTop}function showrings() {if (document.all) {for (i=0;i<=ringnumber;i++) {if (i_fontsize[i]>=maxfontsize) {i_fontsize[i]=1;step[i]=1}var thisring=eval("document.all.ring"+i+".style")thisring.visibility="visible"thisring.fontSize=i_fontsize[i]thisring.color="rgb("+Math.floor(i_fontsize[i]/2.0)+","+Math.floor(i_fontsize[i]/2.0)+",255)"    thisring.posLeft=x-(Math.floor(i_fontsize[i]/3))thisring.posTop=y-(Math.floor(i_fontsize[i]/1.4))step[i]+=2i_fontsize[i]+=step[i]}timer=setTimeout("showrings()",50)}}function hiderings(e){if (document.all) {clearTimeout(timer)startfontsize=0for (i=0;i<=ringnumber;i++) {thisring=eval("document.all.ring"+i+".style")thisring.visibility="hidden"i_fontsize[i]=startfontsizestep[i]=ringnumber*i*10startfontsize=Math.floor((maxfontsize/ringnumber))*(i+1)}}}if (document.all) {document.onmousemove=cursorposition;}if (document.all) {for (i=0;i<=ringnumber;i++) {document.write("<DIV id='ring"+i+"' style='position:absolute;font-family:Verdana;'>o</DIV>")}document.write("<DIV style='position:relative;'>")}</SCRIPT><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
Just move your mouse over<a onmouseout="hiderings()" onmouseover="showrings()" href="http://javascriptbank.com">this textlink</a><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->