»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Liệt kê liên kết - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Liên kết » Liệt kê liên kết
URL: http://www.javascriptbank.com/link-listing.html

Liệt kê liên kết © JavaScriptBank.comHiệu ứng này sẽ liệt kê tất cả các liên kết có trên trang web hiện hành thành một danh sách bao gồm địa chỉ và tiêu đề mỗi liên kết. Tuy nhiên để hiệu ứng hoạt động được, trong mỗi liên kết, bạn phải đặt các thuộc tính titleclass="link".

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Liên kết » Liệt kê liên kết
URL: http://www.javascriptbank.com/link-listing.htmlJavaScript
<script type="text/javascript">// Created by: Lee Underwood :: http://javascript.internet.com/// With thanks to CrazyMerlin and konithomimo over at the// Web Developer.com JavaScript forumsfunction linkList() { if (!document.getElementsByTagName) return false; var theTitle=document.getElementsByTagName("a"); if (theTitle.length>0) {  document.write("<h4>• Links Listed on Page</h4>");  for (i=0; i<theTitle.length; i++) {   if (theTitle[i].className == "link") {    var titleText = theTitle[i].title;    document.write("• <a href=\'"+theTitle[i]+"\'>"+titleText+"</a><br>");   }  } }}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, ut laoreet dolore magna <a href="http://www.javascriptbank.com/" title="JavaScript Source Web site" class="link">JavaScript Source</a> volutpat. Duis autem vel eum, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero <a href="http://www.webdeveloper.com/" title="Web Developer home page" class="link">Web Developer</a> et iusto odio dignissim qui blandit.</p><p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. <a href="http://www.webreference.com/" title="Web Reference Web site" class="link">Web Reference</a>, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit . Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit <a href="http://www.thecounter.com/" title="Web site for The Counter" class="link">The Counter</a>, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.</p><script type="text/javascript"><!-- linkList();//--></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->