»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Trưng bày ảnh - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Trình diễn ảnh » Trưng bày ảnh
URL: http://www.javascriptbank.com/jas-gallery.html

Trưng bày ảnh © JavaScriptBank.comMột đoạn mã JavaScript JavaScript khác cho việc tạo một phòng trưng bày anh nho nhỏ trên trang web với chức năng trình diễn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Trình diễn ảnh » Trưng bày ảnh
URL: http://www.javascriptbank.com/jas-gallery.htmlCSS
<link href='jas.css.css' rel=stylesheet><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


JavaScript
<script type="text/javascript" src="jas.js"></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<div id="container"><div id="jas-frame"><div id="jas-tags"><h3>Tags:</h3><p><input type="checkbox" id="jas-select-all-tags" checked="checked"><label for="jas-select-all-tags">Select all</label></p></div><div id="jas-container"><img id="jas-image" src="1.jpg" alt=""><h2 id="jas-image-text">Bat bridge in Austin</h2></div></div><ul id="navigation-controls"><li><a id="previous-image" href="jas.htm">Previous</a></li><li id="image-counter">1 / 4</li><li><a id="next-image" href="jas.htm">Next</a></li><li class="slideshow-item"><a id="start-slideshow" href="jas.htm">Start slideshow</a><a id="stop-slideshow" href="jas.htm">Stop slideshow</a></li></ul><div id="jas-thumbnails"></div></div><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/image/JaS_Gallery/jas.csshttp://javascriptbank.com/javascript/image/JaS_Gallery/jas.jshttp://javascriptbank.com/javascript/image/JaS_Gallery/JaS_Gallery_images.zip