»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Slideshow với bộ lọc - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Chuyển ảnh » Slideshow với bộ lọc
URL: http://www.javascriptbank.com/image-using-fade-filter.html

Slideshow với bộ lọc © JavaScriptBank.comĐoạn mã này dùng bộ lọc mờ dần của IE để tạo hiệu ứng trình diễn ảnh trên trang web. Bạn cần có IE5.5+ để thấy được hiệu ứng chuyển cảnh, mặc dù chức năng đổi ảnh làm việc trong tất cả trình duyệt.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Chuyển ảnh » Slideshow với bộ lọc
URL: http://www.javascriptbank.com/image-using-fade-filter.htmlCSS
<style type=text/css>#myimage{filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade(Duration=3)}</style><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


JavaScript
<script type="text/javascript">var slidespeed=2000var slideimages=new Array("gif_logojsb.gif","gif_logojsb2.gif","gif_logojsb3.gif")var slidelinks=new Array("http://www.javascriptbank.com","http://www.javascriptkit.com","http://www.cssdrive.com")var whichlink=0var whichimage=0var imgobj, filtersupport, blenddelayvar imageholder=new Array()for (i=0;i<slideimages.length;i++){ //preload imagesimageholder[i]=new Image()imageholder[i].src=slideimages[i]}function gotoshow(){window.location=slidelinks[whichlink]}function slideit(){if (filtersupport)imgobj.filters[0].apply()imgobj.src=imageholder[whichimage].srcif (filtersupport)imgobj.filters[0].play()whichlink=whichimagewhichimage=(whichimage<slideimages.length-1)? whichimage+1 : 0setTimeout("slideit()", slidespeed+blenddelay)}window.onload=function(){imgobj=document.getElementById("slideshow") //access img objfiltersupport=imgobj.filters //check for support for filtersblenddelay=(filtersupport)? imgobj.filters[0].duration*1000 : 0slideit()}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<A href="javascript:gotoshow()"><IMG id=slideshow style="FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade(duration=2)" src="logojs.gif" border=0></A><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->