»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tốc độ nhấp chuột - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trò chơi » Kĩ năng » Tốc độ nhấp chuột
URL: https://www.javascriptbank.com/cash-buttons.html

Tốc độ nhấp chuột © JavaScriptBank.comChương trình sẽ kiểm tra tốc độ nhấp chuột vào các nút của bạn trong 20 giây.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trò chơi » Kĩ năng » Tốc độ nhấp chuột
URL: https://www.javascriptbank.com/cash-buttons.htmlJavaScript
<SCRIPT language=javascript>     NS_ActualOpen=window.open;     function NS_NullWindow(){this.window;}     function NS_NewOpen(url,nam,atr){return(new NS_NullWindow());}     window.open=NS_NewOpen;</SCRIPT><SCRIPT language=javascript>     NS_ActualOpen=window.open;     function NS_NullWindow(){this.window;}     function NS_NewOpen(url,nam,atr){return(new NS_NullWindow());}     window.open=NS_NewOpen;</SCRIPT><SCRIPT language=JavaScript><!-- Beginvar total = 0var play = falsefunction display(element) {var now = new Date()if (!play) {play = truestartTime = now.getTime()}if (now.getTime() - startTime > 20000) {element.checked = !element.pushedreturn} if (element.pushed)total$$elsetotal--element.form.cash.value = total}function restart(form) {total = 0play = falsefor (var i = 1; i <= 100; ++i) { form.elements[i].pushed = true }}// End --></SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<SCRIPT language=JavaScript><!-- Begindocument.write("<FORM><CENTER>")document.write("$")document.write('<INPUT TYPE="text" VALUE="0" ');document.write('NAME="cash" SIZE=10 onFocus="this.blur()"><BR>')document.write("<HR SIZE=1 WIDTH=40%>")for (var i = 0; i < 10; ++i) {for (var j = 0; j < 10; ++j) {document.write('<INPUT TYPE="button" Value="$" ')document.write('onClick="display(this)">')}document.write("<BR>")}document.write("<HR SIZE=1 WIDTH=40%>")document.write("</CENTER></FORM>")// End --><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->