»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Kiểm tra giá trị số - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Hạn chế » Kiểm tra giá trị số
URL: https://www.javascriptbank.com/validate-numeric-only.html

Kiểm tra giá trị số © JavaScriptBank.comĐoạn mã sẽ kiểm tra chuỗi do người dùng nhập vào có phải là một giá trị số hay không? Hiệu ứng sẽ kiểm tra ngay trong quá trình nhập liệu, nếu không phải là số thì kí tự vừa nhập vào sẽ bí xóa.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Hạn chế » Kiểm tra giá trị số
URL: https://www.javascriptbank.com/validate-numeric-only.htmlJavaScript
<script language="javascript">// Created by: Manzi Olivier :: http://www.imanzi.com/// calculate the ASCII code of the given characterfunction CalcKeyCode(aChar) { var character = aChar.substring(0,1); var code = aChar.charCodeAt(0); return code;}function checkNumber(val) { var strPass = val.value; var strLength = strPass.length; var lchar = val.value.charAt((strLength) - 1); var cCode = CalcKeyCode(lchar); /* Check if the keyed in character is a number   do you want alphabetic UPPERCASE only ?   or lower case only just check their respective   codes and replace the 48 and 57 */ if (cCode < 48 || cCode > 57 ) {  var myNumber = val.value.substring(0, (strLength) - 1);  val.value = myNumber; } return false;}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form name="myForm" method="post" action="#"> Enter an integer here: <input name="txtNumber" type="text"  id="txtNumber" onKeyUp="javascript:checkNumber(myForm.txtNumber);"></form><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->