»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - 2 hàm định dạng số đơn giản - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » 2 hàm định dạng số đơn giản
URL: http://www.javascriptbank.com/simple-javascript-number-formatter.html

2 hàm định dạng số đơn giản © JavaScriptBank.comHiệu ứng JavaScript này cung cấp hai hàm JavaScript đơn giản để xử lí các chuỗi số. Một hàm sẽ có chức năng thêm dấu phần nghìn vào chuỗi số ngay khi người dùng đang nhập liệu. Và một hàm khác dùng để loại bỏ các kí tự không phải là số.Chúng ta vẫn có thể kết hợp cả hai hàm vào một khung nhập liệu. Hai hàm JavaScript này đều dùng các biểu thức so trùng để làm việc.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » 2 hàm định dạng số đơn giản
URL: http://www.javascriptbank.com/simple-javascript-number-formatter.htmlJavaScript
<script type="text/javascript">// Created by: Justin Barlow | http://www.netlobo.com/// This script downloaded from www.JavaScriptBank.com// This function formats numbers by adding commasfunction numberFormat(nStr){ nStr += ''; x = nStr.split('.'); x1 = x[0]; x2 = x.length > 1 ? '.' + x[1] : ''; var rgx = /(\d+)(\d{3})/; while (rgx.test(x1))  x1 = x1.replace(rgx, '$1' + ',' + '$2'); return x1 + x2;}// This function removes non-numeric charactersfunction stripNonNumeric( str ){ str += ''; var rgx = /^\d|\.|-$/; var out = ''; for( var i = 0; i < str.length; i++ ){  if( rgx.test( str.charAt(i) ) ){   if( !( ( str.charAt(i) == '.' && out.indexOf( '.' ) != -1 ) ||       ( str.charAt(i) == '-' && out.length != 0 ) ) ){    out += str.charAt(i);   }  } } return out;}</script>


HTML
<div>numberFormat():<br><form method="get" onsubmit="javascript:return false;"><input type="text" onkeyup="javascript:document.getElementById('numFormatResult').innerHTML = numberFormat( this.value );"><input type="reset" value="clear"></form><span id="numFormatResult"></span><br><br>stripNonNumeric():<br><form method="get" onsubmit="javascript:return false;"><input type="text" onkeyup="javascript:document.getElementById('numStripResult').innerHTML = stripNonNumeric( this.value );"><input type="reset" value="clear"></form><span id="numStripResult"></span><br><br>stripNonNumeric() then numberFormat():<br><form method="get" onsubmit="javascript:return false;"><input type="text" onkeyup="javascript:document.getElementById('numBothResult').innerHTML = numberFormat( stripNonNumeric( this.value ) );"><input type="reset" value="clear"></form><span id="numBothResult"></span></div>