»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tính các giá trị của một tam giác - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Toán học » Tính các giá trị của một tam giác
URL: http://www.javascriptbank.com/geometric-properties-of-a-triangle.html

Tính các giá trị của một tam giác © JavaScriptBank.comVới sự trợ giúp của đoạn mã JavaScript này, bạn sẽ không còn phải ghi nhớ các công thức tính các giá trị của một hình tam giác đầy rắc rối. Hiện đoạn mã này chỉ tính các giá trị đơn giản như: chu vi của tam giác, chu vi đường tròn nội và ngoại tiếp, góc giữa hai cạnh kề nhau. Tuy nhiên ưu điểm của việc đơn giản này sẽ là dễ dàng cho bạn hiểu cách hoạt động của nó và tinh chỉnh nó theo nhu cầu của mình.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Toán học » Tính các giá trị của một tam giác
URL: http://www.javascriptbank.com/geometric-properties-of-a-triangle.htmlJavaScript
<script type="text/javascript">// Created by: Sandeep Gangadharan | http://sivamdesign.com/scripts/function getProp() { var A = document.prop.A.value; var B = document.prop.B.value; var C = document.prop.C.value; var S = (parseInt(A) + parseInt(B) + parseInt(C)) / 2; var Z = parseInt((A*A)+(B*B)-(C*C))/parseInt(2*A*B); document.prop.area.value = Math.round(Math.sqrt(S*(S-A)*(S-B)*(S-C)) * 10000) / 10000; document.prop.lic.value = Math.round(Math.PI * (document.prop.area.value/S) * (document.prop.area.value/S) * 10000) / 10000; document.prop.sic.value = Math.round(Math.PI * ((A*B*C)/(4*(document.prop.area.value))) * ((A*B*C)/(4*(document.prop.area.value))) * 10000) / 10000; document.prop.ang.value = Math.round(Math.atan(Math.sqrt((1/(Z * Z))-1)) * (180/Math.PI) * 10000) / 10000;}</script>


HTML
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" bgcolor="#cccccc"><form name="prop"> <tr> <td colspan="4" style="color: #fff; background: #000080;">  <b>Geometric Properties of a Triangle</b></font> </td> </tr><tr> <td>  <b>Side A: </b> </td> <td>  <input type="text" size="4" name="A" style="font-size: 9pt"> </td> <td>  <b>Area of Triangle: </b> </td> <td>  <input type="text" size="8" name="area" disabled="disabled" style="color: #000; background: #fff; font-size: 9pt; text-align: right;"> </td> </tr> <tr> <td>  <b>Side B: </b> </td> <td>  <input type="text" size="4" name="B" style="font-size: 9pt"> </td> <td>  <b>Area of Largest Inscribed Circle: </b> </td> <td>  <input type="text" size="8" name="lic" disabled="disabled" style="color: #000; background: #fff; font-size: 9pt; text-align: right;"> </td> </tr> <tr> <td>  <b>Side C: </b> </td> <td>  <input type="text" size="4" name="C" style="font-size: 9pt"> </td> <td>  <b>Area of Smallest Inscribed Circle: </b> </td> <td>  <input type="text" size="8" name="sic" disabled="disabled" style="color: #000; background: #fff; font-size: 9pt; text-align: right;"> </td> </tr> <tr> <td>  <input type="reset" value="Reset" style="font-size: 9pt" onClick="reset()"> </td> <td>  <input type="button" value="Compute" style="font-size: 9pt" onClick="getProp()"> </td> <td>  <b>Angle between A and B: </b> </td> <td>  <input type="text" size="8" name="ang" disabled="disabled" style="color: #000; background: #fff; font-size: 9pt; text-align: right;"> </td> </tr></form></table>