»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Gõ màu nền qua danh sách - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Gõ màu nền qua danh sách
URL: http://www.javascriptbank.com/changing-background-colours.html

Gõ màu nền qua danh sách © JavaScriptBank.comHiệu ứng cho phép bạn chọn màu nền cho trang web với danh sách có sẵn bằng cách nhập vào màu một cách thủ công hay chọn từ danh sách có sẵn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Gõ màu nền qua danh sách
URL: http://www.javascriptbank.com/changing-background-colours.htmlHTML
<FORM><INPUT size=18 name=color> <SELECT onchange=document.bgColor=(this.form.pco.value) name=pco> <OPTION  value=aliceblue selected>aliceblue</OPTION> <OPTION  value=antiquewhite>antiquewhite</OPTION> <OPTION value=aqua>aqua</OPTION>  <OPTION value=aquamarine>aquamarine</OPTION> <OPTION  value=azure>azure</OPTION> <OPTION value=beige>beige</OPTION> <OPTION  value=bisque>bisque</OPTION> <OPTION value=black>black</OPTION> <OPTION  value=blanchedalmond>blanchedalmond</OPTION> <OPTION value=blue>blue</OPTION>  <OPTION value=blueviolet>blueviolet</OPTION> <OPTION  value=brown>brown</OPTION> <OPTION value=burlywood>burlywood</OPTION> <OPTION  value=cadetblue>cadetblue</OPTION> <OPTION  value=chartreuse>chartreuse</OPTION> <OPTION  value=chocolate>chocolate</OPTION> <OPTION value=coral>coral</OPTION> <OPTION  value=cornflowerblue>cornflowerblue</OPTION> <OPTION  value=cornsilk>cornsilk</OPTION> <OPTION value=crimson>crimson</OPTION>  <OPTION value=cyan>cyan</OPTION> <OPTION value=darkblue>darkblue</OPTION>  <OPTION value=darkcyan>darkcyan</OPTION> <OPTION  value=darkgoldenrod>darkgoldenrod</OPTION> <OPTION  value=darkgray>darkgray</OPTION> <OPTION value=darkgreen>darkgreen</OPTION>  <OPTION value=darkkhaki>darkkhaki</OPTION> <OPTION  value=darkmagenta>darkmagenta</OPTION> <OPTION  value=darkolivegreen>darkolivegreen</OPTION> <OPTION  value=darkorange>darkorange</OPTION> <OPTION  value=darkorchid>darkorchid</OPTION> <OPTION value=darkred>darkred</OPTION>  <OPTION value=darksalmon>darksalmon</OPTION> <OPTION  value=darkseagreen>darkseagreen</OPTION> <OPTION  value=darkslateblue>darkslateblue</OPTION> <OPTION  value=darkslategray>darkslategray</OPTION> <OPTION  value=darkturquoise>darkturquoise</OPTION> <OPTION  value=darkviolet>darkviolet</OPTION> <OPTION value=deeppink>deeppink</OPTION>  <OPTION value=deepskyblue>deepskyblue</OPTION> <OPTION  value=dimgray>dimgray</OPTION> <OPTION value=dodgerblue>dodgerblue</OPTION>  <OPTION value=firebrick>firebrick</OPTION> <OPTION  value=floralwhite>floralwhite</OPTION> <OPTION  value=forestgreen>forestgreen</OPTION> <OPTION value=fuchsia>fuchsia</OPTION>  <OPTION value=gainsboro>gainsboro</OPTION> <OPTION  value=ghostwhite>ghostwhite</OPTION> <OPTION value=gold>gold</OPTION> <OPTION  value=goldenrod>goldenrod</OPTION> <OPTION value=gray>gray</OPTION> <OPTION  value=green>green</OPTION> <OPTION value=greenyellow>greenyellow</OPTION>  <OPTION value=honeydew>honeydew</OPTION> <OPTION  value=hotpink>hotpink</OPTION> <OPTION value=indianred>indianred</OPTION>  <OPTION value=indigo>indigo</OPTION> <OPTION value=ivory>ivory</OPTION>  <OPTION value=khaki>khaki</OPTION> <OPTION value=lavender>lavender</OPTION>  <OPTION value=lavenderblush>lavenderblush</OPTION> <OPTION  value=lawngreen>lawngreen</OPTION> <OPTION  value=lemonchiffon>lemonchiffon</OPTION> <OPTION  value=lightblue>lightblue</OPTION> <OPTION  value=lightcoral>lightcoral</OPTION> <OPTION  value=lightcyan>lightcyan</OPTION> <OPTION  value=lightgoldenrodyellow>lightgoldenrodyellow</OPTION> <OPTION  value=lightgreen>lightgreen</OPTION> <OPTION  value=lightgrey>lightgrey</OPTION> <OPTION value=lightpink>lightpink</OPTION>  <OPTION value=lightsalmon>lightsalmon</OPTION> <OPTION  value=lightseagreen>lightseagreen</OPTION> <OPTION  value=lightskyblue>lightskyblue</OPTION> <OPTION  value=lightslategray>lightslategray</OPTION> <OPTION  value=lightsteelblue>lightsteelblue</OPTION> <OPTION  value=lightyellow>lightyellow</OPTION> <OPTION value=lime>lime</OPTION>  <OPTION value=limegreen>limegreen</OPTION> <OPTION value=linen>linen</OPTION>  <OPTION value=magenta>magenta</OPTION> <OPTION value=maroon>maroon</OPTION>  <OPTION value=mediumaquamarine>mediumaquamarine</OPTION> <OPTION  value=mediumblue>mediumblue</OPTION> <OPTION  value=mediumorchid>mediumorchid</OPTION> <OPTION  value=mediumpurple>mediumpurple</OPTION> <OPTION  value=mediumseagreen>mediumseagreen</OPTION> <OPTION  value=mediumslateblue>mediumslateblue</OPTION> <OPTION  value=mediumspringgreen>mediumspringgreen</OPTION> <OPTION  value=mediumturquoise>mediumturquoise</OPTION> <OPTION  value=mediumvioletred>mediumvioletred</OPTION> <OPTION  value=midnightblue>midnightblue</OPTION> <OPTION  value=mintcream>mintcream</OPTION> <OPTION value=mistyrose>mistyrose</OPTION>  <OPTION value=moccasin>moccasin</OPTION> <OPTION  value=navajowhite>navajowhite</OPTION> <OPTION value=navy>navy</OPTION>  <OPTION value=oldlace>oldlace</OPTION> <OPTION value=olive>olive</OPTION>  <OPTION value=olivedrab>olivedrab</OPTION> <OPTION  value=orange>orange</OPTION> <OPTION value=orangered>orangered</OPTION>  <OPTION value=orchid>orchid</OPTION> <OPTION  value=palegoldenrod>palegoldenrod</OPTION> <OPTION  value=palegreen>palegreen</OPTION> <OPTION  value=paleturquoise>paleturquoise</OPTION> <OPTION  value=palevioletred>palevioletred</OPTION> <OPTION  value=papayawhip>papayawhip</OPTION> <OPTION  value=peachpuff>peachpuff</OPTION> <OPTION value=peru>peru</OPTION> <OPTION  value=pink>pink</OPTION> <OPTION value=plum>plum</OPTION> <OPTION  value=powderblue>powderblue</OPTION> <OPTION value=purple>purple</OPTION>  <OPTION value=red>red</OPTION> <OPTION value=rosybrown>rosybrown</OPTION>  <OPTION value=royalblue>royalblue</OPTION> <OPTION  value=saddlebrown>saddlebrown</OPTION> <OPTION value=salmon>salmon</OPTION>  <OPTION value=sandybrown>sandybrown</OPTION> <OPTION  value=seagreen>seagreen</OPTION> <OPTION value=seashell>seashell</OPTION>  <OPTION value=sienna>sienna</OPTION> <OPTION value=silver>silver</OPTION>  <OPTION value=skyblue>skyblue</OPTION> <OPTION  value=slateblue>slateblue</OPTION> <OPTION value=slategray>slategray</OPTION>  <OPTION value=snow>snow</OPTION> <OPTION  value=springgreen>springgreen</OPTION> <OPTION  value=steelblue>steelblue</OPTION> <OPTION value=tan>tan</OPTION> <OPTION  value=teal>teal</OPTION> <OPTION value=thistle>thistle</OPTION> <OPTION  value=tomato>tomato</OPTION> <OPTION value=turquoise>turquoise</OPTION>  <OPTION value=violet>violet</OPTION> <OPTION value=wheat>wheat</OPTION>  <OPTION value=white>white</OPTION> <OPTION  value=whitesmoke>whitesmoke</OPTION> <OPTION value=yellow>yellow</OPTION>  <OPTION value=yellowgreen>yellowgreen</OPTION></SELECT> <INPUT onclick=document.bgColor=(this.form.color.value) type=button value=Colour> <INPUT type=reset value=Reset name=cancel> </FORM></CENTER><CENTER><TABLE cellSpacing=3 cellPadding=5 width="90%" border=2> <TBODY> <TR>  <TD><FONT color=navy    size=-1>aliceblue<BR>antiquewhite<BR>aqua<BR>aquamarine<BR>azure<BR>beige<BR>bisque<BR>black<BR>blanchedalmond<BR>blue<BR>blueviolet<BR>brown<BR>burlywood<BR>cadetblue<BR>chartreuse<BR>chocolate<BR>coral<BR>cornflowerblue<BR>cornsilk<BR>crimson<BR>cyan<BR>darkblue<BR>darkcyan<BR>darkgoldenrod<BR>darkgray<BR>darkgreen<BR>darkkhaki<BR>darkmagenta<BR>darkolivegreen<BR>darkorange<BR>darkorchid<BR>darkred<BR>darksalmon<BR>darkseagreen<BR>darkslateblue<BR>darkslategray<BR>darkturquoise<BR>darkviolet<BR>deeppink<BR>deepskyblue<BR>dimgray<BR>dodgerblue<BR>firebrick<BR>floralwhite<BR>forestgreen<BR>fuchsia<BR></FONT></TD>  <TD><FONT color=navy    size=-1>gainsboro<BR>ghostwhite<BR>gold<BR>goldenrod<BR>gray<BR>green<BR>greenyellow<BR>honeydew<BR>hotpink<BR>indianred<BR>indigo<BR>ivory<BR>khaki<BR>lavender<BR>lavenderblush<BR>lawngreen<BR>lemonchiffon<BR>lightblue<BR>lightcoral<BR>lightcyan<BR>lightgoldenrodyellow<BR>lightgreen<BR>lightgrey<BR>lightpink<BR>lightsalmon<BR>lightseagreen<BR>lightskyblue<BR>lightslategray<BR>lightsteelblue<BR>lightyellow<BR>lime<BR>limegreen<BR>linen<BR>magenta<BR>maroon<BR>mediumaquamarine<BR>mediumblue<BR>mediumorchid<BR>mediumpurple<BR>mediumseagreen<BR>mediumslateblue<BR>mediumspringgreen<BR>mediumturquoise<BR>mediumvioletred<BR>midnightblue<BR>mintcream<BR>mistyrose<BR></FONT></TD>  <TD><FONT color=navy    size=-1>moccasin<BR>navajowhite<BR>navy<BR>oldlace<BR>olive<BR>olivedrab<BR>orange<BR>orangered<BR>orchid<BR>palegoldenrod<BR>palegreen<BR>paleturquoise<BR>palevioletred<BR>papayawhip<BR>peachpuff<BR>peru<BR>pink<BR>plum<BR>powderblue<BR>purple<BR>red<BR>rosybrown<BR>royalblue<BR>saddlebrown<BR>salmon<BR>sandybrown<BR>seagreen<BR>seashell<BR>sienna<BR>silver<BR>skyblue<BR>slateblue<BR>slategray<BR>snow<BR>springgreen<BR>steelblue<BR>tan<BR>teal<BR>thistle<BR>tomato<BR>turquoise<BR>violet<BR>wheat<BR>white<BR>whitesmoke<BR>yellow<BR>yellowgreen<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->