»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tạo đối tượng XMLHTTPRequest - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ajax » Tạo đối tượng XMLHTTPRequest
URL: http://www.javascriptbank.com/creating-the-xmlhttprequest-object.html

Tạo đối tượng XMLHTTPRequest © JavaScriptBank.comHiệu ứng giúp bạn tạo ra đối tượng XMLHTTPRequest trên các trình duyệt Firefox và IE.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ajax » Tạo đối tượng XMLHTTPRequest
URL: http://www.javascriptbank.com/creating-the-xmlhttprequest-object.htmlJavaScript
<script type=text/javascript>/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/// Created by: Phil Ballard :: http://www.crackajax.net/try {req = new XMLHttpRequest(); /* e.g. Firefox */} catch(e) { try {  req = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); /* some versions IE */ } catch (e) {  try {  req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); /* some versions IE */  } catch (E) {   req = false;  } }}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->