google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trình đăng tải tệp tin đơn giản với AJAX Bài viết này hướng dẫn chúng ta chi tiết cách thức tạo một trình đăng tải tệp tin đơn giản với AJAX. Vui lòng vào trang trong để xem chi tiết hướng dẫn từng bước cùng với mã nguồn JavaScript ví dụ mẫu.


Nhãn: trình đăng tải tệp tin, đăng tải tệp tin với AJAX

Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPageNếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY

This article described how to create file Upload form using AJAX technology.

Introduction

File uploading thru HTTP is always big problem for websites. There are some restrictions from client and server sides. But with growing internet channels bandwidth one of major problem is file size. Sometimes its impossible to send 500MB file to webserver due to request length limit. One of the workaround is to increase maximal request length on webserver, but it may cause server restart when memory limit will be exceeded. For example: IIS APS.NET webserver. We increases maxRequestLength to 500MB, memoryLimit default value is 60% it means that process will be recycled when it use more than 60% of physical memory. If we have 1GB of physical memory in system and couple of users uploads simultaneously 400MB files webserver will be restarted with very high chance, because server wouldnt have time to release memory from Requests objects.

Another big issue is file upload continuing, when process was interrupted by some reasons. Normally user needs to upload whole file once again

In this example Ill describe how to implement file uploading method using AJAX and WebService technologies. Of course this method has its own restrictions, but it would be quite useful for intranet solutions and administrative areas in internet websites.

How it works

Main idea is quite simple. We should read file partially on send these parts to webserver.

Client Side

//Receive intial file information and init upload

function getFileParams()

{

 //Convert file path to appropriate format

 this.filePath = document.getElementById("file").value.replace(//g, "\"); fso = new ActiveXObject( 'Scripting.FileSystemObject' );

 if ( !fso.FileExists(this.filePath) )

 {

 alert("Can't open file.");

 return;

 }

f = fso.GetFile( this.filePath );

 this.fileSize = f.size;

 this.fileName = f.Name;

 InitStatusForm();

 InitUpload();

}

Allocate file on client, get file size. I use Scripting.FileSystemObject ActiveX object to get file size because this object will not load full file in memory.
Then init form Layout and upload process by InitStatusForm() and InitUpload functions.

function InitUpload()

{

 document.getElementById("uploadConsole").style.display = "none";

 document.getElementById("statusConsole").style.display = "block"; xmlhttp = new ActiveXObject( "Microsoft.XMLHTTP" );

 xmlhttp.onreadystatechange = HandleStateChange;


var parameters = "fileSize=" + encodeURI(this.fileSize) +

 "&fileName=" + encodeURI(this.fileName)+

 "&overwriteFile=" + encodeURI(document.getElementById("overwriteFile").checked);

xmlhttp.open("POST","http://localhost/AJAXUpload/Upload.asmx/InitUpload", true);

 xmlhttp.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded');

 xmlhttp.setRequestHeader("Content-length", parameters.length);

 xmlhttp.setRequestHeader("Connection", "close");

 xmlhttp.send(parameters);

}

Init upload: Create XmlHttp object and send to webservice initial information such file size, file name and overwrite flag.

//XMLHTTPRequest change state callback function

function HandleStateChange() {

 switch (xmlhttp.readyState) {

 case 4:

 response = xmlhttp.responseXML.documentElement;

 id = response.getElementsByTagName('ID')[0].firstChild.data;

 offset = esponse.getElementsByTagName('OffSet')[0].firstChild.data;

 bufferLength = response.getElementsByTagName('BufferLength')[0].firstChild.data; percentage = (offset/this.fileSize)*100;

 if (offset<this.fileSize && !this.cancelUpload)

 {

  UpdateStatusConsole(percentage, "Uploading");

  SendFilePart(offset, bufferLength);

 }

 else

 {

  SetButtonCloseState(false);

  if (this.cancelUpload)

  UpdateStatusConsole(percentage, "Canceled");

  else

  UpdateStatusConsole(percentage, "Complete");

 }

 break;

 }

}

Asynchronous request from server-side handled by HandledStateChange() callback function.
Parse parameters from server: id response-request identifier, offset start position to read file part. bufferLength file block size to read.
If requested start position not exceed file size and upload not canceled by user we send file part.

//Read part of file and send it to webservice

function SendFilePart(offset, length)

{

 // create SOAP XML document

 var xmlSOAP = new ActiveXObject("MSXML2.DOMDocument");

 xmlSOAP.loadXML('<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'+

 '<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" '+

 'xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> '+

 '<soap:Body>'+

  '<UploadData xmlns="http://tempuri.org/" >'+

  '<fileName>'+this.fileName+'</fileName>'+

  '<fileSize>'+this.fileSize+'</fileSize>'+

  '<file></file>'+

  '</UploadData>'+

 '</soap:Body>'+

 '</soap:Envelope>'); // create a new node and set binary content

 var fileNode = xmlSOAP.selectSingleNode("//file");

 fileNode.dataType = "bin.base64";

 // open stream object and read source file

 if (adoStream.State != 1 )

 {

 adoStream.Type = 1; // 1=adTypeBinary 

 adoStream.Open();

 adoStream.LoadFromFile(this.filePath);

 }

adoStream.Position = offset;

 // store file content into XML node

 fileNode.nodeTypedValue = adoStream.Read(length);//adoStream.Read(-1); // -1=adReadAll

 if (adoStream.EOS)

 {

 //Close Stream

 adoStream.Close();

 }

// send XML document to Web server

 xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

 xmlhttp.onreadystatechange = HandleStateChange;

 xmlhttp.open("POST", "http://localhost/AJAXUpload/Upload.asmx", true);

 xmlhttp.setRequestHeader("SOAPAction", "http://tempuri.org/UploadData");

 xmlhttp.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");

 xmlhttp.send(xmlSOAP);

}

In this function we create XmlSoap, read file part using ADODB.Stream ActiveX object and send it to WebServer with file name and filesize.
Server response from this operation would be handled by the same HandledStateChange() callback function.

Server Side

[WebMethod]

public XmlDocument InitUpload(int fileSize, string fileName, bool overwriteFile )

{

 long offset = 0;

 string filePath = GetFilePath(fileName); if (File.Exists(filePath))

 {

 if (overwriteFile)

 {

  File.Delete(filePath);

 }

 else

 {

  using (FileStream fs = File.Open(filePath, FileMode.Append))

  {

  offset = fs.Length;

  }

 }

 }

return GetXmlDocument(Guid.NewGuid(), string.Empty, offset,

(InitialBufferLength+offset)>fileSize?(int)(fileSize-offset):InitialBufferLength);

}

Init upload server-side function. If file with such name already exist and overwrite flag is false existed file will be appended otherwise file will be deleted. Then construct response by GetXmlDocument function.

[WebMethod]

public XmlDocument UploadData(string fileName, int fileSize, byte[] file)

{

 if (fileName == null || fileName == string.Empty || file == null)

 return GetXmlDocument(Guid.NewGuid(), "Incorrect UploadData Request", 0, 0); string filePath = GetFilePath(fileName);


long offset=0;

 using (FileStream fs = File.Open(filePath, FileMode.Append))

 {

 fs.Write(file, 0, file.Length);

 offset = fs.Length;

 }

 return GetXmlDocument(Guid.NewGuid(), string.Empty, offset,

(InitialBufferLength+offset)>fileSize?(int)(fileSize-offset):InitialBufferLength);

}

This method handle request from client with file part data. Append file part to uploaded part and request next part.

Install and Run

To run project you should done couple manipulations:
1. Give read/write permissions to your IIS user for Upload folder.
2. Enable ActiveX objects in your IE browser. (Add website to trusted websites)

Remarks

Ive described solution core all Layout functionality like upload panel and progress bar can be founded in project.

Please dont use this solution AS IS in your projects. Its just AJAX upload form example.
Working with streams, files and ActiveX objects expects handles all error cases.

Links

http://codeproject.com/Ajax/JavaScriptSOAPClient.asp Excellent AJAX article.
http://www.15seconds.com/issue/010522.htm File upload technique.

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web