facebook@jsbanktwitter@js_bankgoogle+javascriptbanknewsletterrss@jsbank


gomymobi.com - Free Business Site Builder & Platform

Siêu danh sách tham khảo HTML, CSS, PHP, Javascript Danh sách tham khảo các hàm, phương thức, thuộc tính, ... của các ngôn ngữ lập trình là thứ tối cần thiết với tất cả các nhà thiết kế, lập trình, phát triển ứng dụng. Do sự đa dạng của các ngôn ngữ lập trình, công cụ phát triển như hiện nay, chúng ta không thể nào nhớ hết tất các đặc điểm của chúng; vì vậy các danh sách tham khảo thực sự rất hữu ích, bài viết này cung cấp cho bạn danh sách các tham khảo của HTML, CSS, JAVA, PHP, Database SQL, Wordpress, ASPX, SEO và nhiều lĩnh vực khác. Vui lòng vào trang chi tiết để xem thêm.


Cheat sheets are really helpful in revising the codes as there are so many codes which we cannot remember always but cheat sheets are of great help in keeping yourself updated with the codes.

Cheat sheets are also helpful for beginner developers and designers in learning and remembering codes better. A truly great resource for upcoming developers.


The purpose of this post is to provide all the cheat sheets useful for designers and developers at one place. A mega collection of cheat sheets which contains HTML, CSS, JAVA, PHP, Database SQL, Wordpress, Aspx, SEO and many more other useful cheat sheets which you will find in this post. Most of the cheat sheets are available in printable format for a handy use of these resources.


HTML/XHTML/XMLCSS
PHP


ASP


Database/SQLJavaScript


Wordpress


SEO


REWRITE And .HTACCESS

PhotoshopWindowsMacBrowser Shortcut Cheats    JavaScript theo ngày


    Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web