»
EnglishFrenchVietnamese

Print - Basic JavaScript Quiz script - JavaScriptBank.com

Full version: jsB@nk » Utility » Quiz » Basic JavaScript Quiz script
URL: http://www.javascriptbank.com/basic-javascript-quiz-script-index.html

Basic JavaScript Quiz script © JavaScriptBank.comUse this JavaScript to create quizzes for tutorials, online classes, or other subjects.

Full version: jsB@nk » Utility » Quiz » Basic JavaScript Quiz script
URL: http://www.javascriptbank.com/basic-javascript-quiz-script-index.htmlJavaScript
<script src="solution.js"></script><script>/*JavaScript Quiz-By Website Abstraction(www.wsabstract.com)Over 200+ free scripts here!*/var actualchoices=new Array()document.cookie="ready=yes"</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<b><font size="4">Trắc nghiệm trực tuyến</font></b></p><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr>  <td width="100%"><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--" name="myquiz">   <div   align="center"><center><table border="0" width="700" cellspacing="0" cellpadding="0">    <tr>     <td width="49%" valign="top" align="left"><table border="0" width="100%" cellspacing="0"     cellpadding="0">      <tr>       <td width="100%" bgcolor="#D3FFA8"><strong><font size="2">1) Bộ MS Office có một chương trình chuyên dùng để thiết kế web, đó là chương trình ?</font></strong></td>      </tr>      <tr>       <td width="100%"><table border="1" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">        <tr>         <td width="89%"><font size="2">a) MS Word</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="v1" name="q1"         onClick="actualchoices[1]='a'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">b) MS PowerPoint</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V2" name="q1"         onClick="actualchoices[1]='b'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">c) MS FrontPage</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V3" name="q1"         onClick="actualchoices[1]='c'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">d) MS Access</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V4" name="q1"         onClick="actualchoices[1]='d'"></font></td>        </tr>       </table>       </td>      </tr>     </table>     <p>&nbsp;</p>     <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">      <tr>       <td width="100%" bgcolor="#D3FFA8"><strong><font size="2">3) Hiện nay, nước ta có bao nhiêu thành phố trực thuộc Trung ương ?</font></strong></td>      </tr>      <tr>       <td width="100%"><table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">        <tr>         <td width="89%"><font size="2">a) 4</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V1" name="q3"         onClick="actualchoices[3]='a'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">b) 5</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V2" name="q3"         onClick="actualchoices[3]='b'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">c) 6</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V3" name="q3"         onClick="actualchoices[3]='c'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">d) 7</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V4" name="q3"         onClick="actualchoices[3]='d'"></font></td>        </tr>       </table>       </td>      </tr>     </table>     <p>&nbsp;</p>     <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">      <tr>       <td width="100%" bgcolor="#D3FFA8"><strong><font size="2">5) Trong những bài hát dưới đây, bài hát nào là sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang ?</font></strong></td>      </tr>      <tr>       <td width="100%"><table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"       height="82">        <tr>         <td width="89%" height="21"><font size="2">a) Dòng sông không trở lại</font></td>         <td width="11%" height="21"><font size="2"><input type="radio" value="V1" name="q5"         onClick="actualchoices[5]='a'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%" height="19"><font size="2">b) Dòng sông xưa</font></td>         <td width="11%" height="19"><font size="2"><input type="radio" value="V2" name="q5"         onClick="actualchoices[5]='b'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%" height="21"><font size="2">c) Dòng sông tuổi thơ</font></td>         <td width="11%" height="21"><font size="2"><input type="radio" value="V3" name="q5"         onClick="actualchoices[5]='c'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%" height="21"><font size="2">d) Dòng sông tình yêu</font></td>         <td width="11%" height="21"><font size="2"><input type="radio" value="V4" name="q5"         onClick="actualchoices[5]='d'"></font></td>        </tr>       </table>       </td>      </tr>     </table>     <p>&nbsp;</p>     <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">      <tr>       <td width="100%" bgcolor="#D3FFA8"><strong><font size="2">7) Con sông dài nhất trên thế giới:</font></strong></td>      </tr>      <tr>       <td width="100%"><table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">        <tr>         <td width="89%"><font size="2">a) Amazon (Brazil)</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V1" name="q7"         onClick="actualchoices[7]='a'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">b) Nile (Egypt)</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V2" name="q7"         onClick="actualchoices[7]='b'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">c) Yangtze (China)</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V3" name="q7"         onClick="actualchoices[7]='c'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">d) Congo (Zaire)</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V4" name="q7"         onClick="actualchoices[7]='d'"></font></td>        </tr>       </table>       </td>      </tr>     </table>     <p>&nbsp;</p>     <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">      <tr>       <td width="100%" bgcolor="#D3FFA8"><strong><font size="2">9) Chức năng chính của website Google.com ?</font></strong></td>      </tr>      <tr>       <td width="100%"><table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">        <tr>         <td width="89%"><font size="2">a) Nghe nhạc trực tuyến</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V1" name="q9"         onClick="actualchoices[9]='a'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">b) Cung cấp Hosting miễn phí</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V2" name="q9"         onClick="actualchoices[9]='b'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">c) </font><font size="2">Tìm kiếm trực tuyến</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V3" name="q9"         onClick="actualchoices[9]='c'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">d) Cung cấp Software miễn phí</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V4" name="q9"         onClick="actualchoices[9]='d'"></font></td>        </tr>       </table>       </td>      </tr>     </table>     </td>     <td width="2%" valign="top" align="left"></td>     <td width="49%" valign="top" align="left"><table border="0" width="100%" cellspacing="0"     cellpadding="0">      <tr>       <td width="100%" bgcolor="#D3FFA8"><strong><font size="2">2) Nhạc sĩ nào đã sáng tác bài hát &quot;Người về cuối phố&quot;?</font></strong></td>      </tr>      <tr>       <td width="100%"><table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">        <tr>         <td width="89%"><font size="2">a) Nguyễn Nhất Huy</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V1" name="q2"         onClick="actualchoices[2]='a'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">b) Hoài Anh</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V2" name="q2"         onClick="actualchoices[2]='b'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">c) Quốc An</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V3" name="q2"         onClick="actualchoices[2]='c'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">d) Lê Quang</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V4" name="q2"         onClick="actualchoices[2]='d'"></font></td>        </tr>       </table>       </td>      </tr>     </table>     <p>&nbsp;</p>     <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">      <tr>       <td width="100%" bgcolor="#D3FFA8"><strong><font size="2">4) Địa chỉ website của báo Echip ?</font></strong></td>      </tr>      <tr>       <td width="100%"><table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">        <tr>         <td width="89%"><font size="2">a) </font><font size="2">w</font><font size="2">ww.echip.vn</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V1" name="q4"         onClick="actualchoices[4]='a'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">b) </font><font size="2">w</font><font size="2">ww.echip.vnn.vn</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V2" name="q4"         onClick="actualchoices[4]='b'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">c) </font><font size="2">w</font><font size="2">ww.echip.com</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V3" name="q4"         onClick="actualchoices[4]='c'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">d) </font><font size="2">w</font><font size="2">ww.echip.com.vn</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V4" name="q4"         onClick="actualchoices[4]='d'"></font></td>        </tr>       </table>       </td>      </tr>     </table>     <p>&nbsp;</p>     <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">      <tr>       <td width="100%" bgcolor="#D3FFA8"><strong><font size="2">6) Nhà toán học Blaise Pascal là&nbsp; người nước nào ?&nbsp;</font></strong></td>      </tr>      <tr>       <td width="100%"><table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">        <tr>         <td width="89%"><font size="2">a) Aó</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V1" name="q6"         onClick="actualchoices[6]='a'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">b) Italia</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V2" name="q6"         onClick="actualchoices[6]='b'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">c) Pháp</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V3" name="q6"         onClick="actualchoices[6]='c'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">d) Đức</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V4" name="q6"         onClick="actualchoices[6]='d'"></font></td>        </tr>       </table>       </td>      </tr>     </table>     <p>&nbsp;</p>     <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">      <tr>       <td width="100%" bgcolor="#D3FFA8"><strong><font size="2">8) Công ty phần mềm nào đứng thứ 2 trên thế giới, sau Microsoft?</font></strong></td>      </tr>      <tr>       <td width="100%"><table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">        <tr>         <td width="89%"><font size="2">a) Netscape</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V1" name="q8"         onClick="actualchoices[8]='a'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">b) Oracle</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V2" name="q8"         onClick="actualchoices[8]='b'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">c) Lotus</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V3" name="q8"         onClick="actualchoices[8]='c'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">d) Norton</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V4" name="q8"         onClick="actualchoices[8]='d'"></font></td>        </tr>       </table>       </td>      </tr>     </table>     <p>&nbsp;</p>     <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">      <tr>       <td width="100%" bgcolor="#D3FFA8"><strong><font size="2">10) According to statistics, what kind of sites on the net are the most popular ?</font></strong></td>      </tr>      <tr>       <td width="100%"><table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">        <tr>         <td width="89%"><font size="2">a) Adult content sites</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V1" name="q10"         onClick="actualchoices[10]='a'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">b) Portal sites</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V2" name="q10"         onClick="actualchoices[10]='b'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">c) Chat sites</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V3" name="q10"         onClick="actualchoices[10]='c'"></font></td>        </tr>        <tr>         <td width="89%"><font size="2">d) News sites</font></td>         <td width="11%"><font size="2"><input type="radio" value="V4" name="q10"         onClick="actualchoices[10]='d'"></font></td>        </tr>       </table>       </td>      </tr>     </table>     </td>    </tr>   </table>   </center></div>  </form>  </td> </tr></table><form method="POST" action=""><div align="center"><center><p><font size="2"><!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><script language="JavaScript1.1">var incorrect=nullfor (t=1;t<=10;t++){for (t2=0;t2<=3;t2++)eval("document.myquiz.q"+t+"["+t2+"]").checked=false}function gradeit(){var incorrect=nullfor (i=1;i<=10;i++){if (actualchoices[i]!=correctchoices[i]){if (incorrect==null)incorrect=ielseincorrect+="/"+i}}if (incorrect==null)incorrect="a/b"document.cookie='q='+incorrectif (document.cookie=='')alert("Your browser does not accept cookies. Please adjust your browser settings.")elsewindow.location="results.htm"}</script><input type="button" value="Tr&#7843; l&#7901;i !" name="B1" onClick="gradeit()"></font></p> </center></div></form><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/utility/Basic_JavaScript_Quiz_script/solution.jshttp://javascriptbank.com/javascript/utility/Basic_JavaScript_Quiz_script/results.htm