»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Xem tọa độ của chuột - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Xem tọa độ của chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/mouse-tracking-window.html

Xem tọa độ của chuột © JavaScriptBank.comMột công cụ theo dõi tọa độ của con trỏ chuột trên trang web.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Xem tọa độ của chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/mouse-tracking-window.htmlJavaScript
<SCRIPT language=javascript>function opennew(){newwin = window.open("", "newwindow", "height=200, width=200, scrollbars=no")newwin.document.write("New window")}function track(){x = event.clientXy = event.clientYdocument.form.tracker.value = x + ", " + y;xpos = x + 100ypos = y + 100newwin.moveTo(xpos,ypos);}// object.style.pixelLeft</SCRIPT><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<BODY onmousemove=track(); onload=opennew();><FORM name=form><INPUT name=tracker size="20"></FORM></BODY><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->