»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Trình tạo mảng JavaScript - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Công cụ xuất » Trình tạo mảng JavaScript
URL: http://www.javascriptbank.com/javascript-filename-array-maker.html

Trình tạo mảng JavaScript © JavaScriptBank.comTrong quá trình xây dựng mã nguồn JavaScript (coding) cho các ứng dụng web, hẳn chúng ta cũng thường làm việc với các mảng; và đôi khi việc tạo các mẫu thử cho mảng JavaScript là việc tốn khá nhiều thời gian.Vì lí do này, hôm nay jsB@nk muốn giới thiệu với bạn hiệu ứng JavaScript có thể tạo ra các mảng JavaScript nhanh chóng với nhiều lựa chọn giá trị đầu vào; như kiểu hiển thị, tên mảng, tên chỉ mục (index), số lượng phần tử, ...Bạn vui lòng xem ví dụ mẫu JavaScript trực tiếp ở trang trong để biết thêm cách thức hoạt động của nó.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Công cụ xuất » Trình tạo mảng JavaScript
URL: http://www.javascriptbank.com/javascript-filename-array-maker.htmlCSS
<style type="text/css">#display { position: relative; left: 10px; width: 450px; border: 1px solid black; padding: 10px;}</style>


JavaScript
<script type="text/javascript">// Created by: Mr. J | http://www.huntingground.net/// This script downloaded from www.JavaScriptBank.comfunction init(){ array_name=document.f1.t1.value //name of array val2=document.f1.t3a.value ext=document.f1.t4.value for(r=0;r<document.f1.r1.length;r++){ // check which r1 radio is selected  if(document.f1.r1[r].checked==true){   option=document.f1.r1[r].value // selected radio value  } } if(option==0){  document.getElementById("display").innerHTML=array_name+" = new Array(" // opening array type 1 } else {  document.getElementById("display").innerHTML=array_name+" = new Array()<br>" // opening array type 2 & 3 } if(document.f1.r2[0].checked==true){ // if indexed values  make_array1() } if(document.f1.r2[1].checked==true){ // if non index values  make_array2() }}function make_array1(){ array_length=document.f1.t2.value-1 // length of array index_values=document.f1.t3.value // index value if(array_length==""||array_length==0){ // make sure a viable number is used  document.getElementById("display").innerHTML="Please Enter a Number"  document.f1.b2.disabled=true  return } else {  if(!ns){document.f1.cpy.disabled=false} } for(num=0;num<array_length;num++){  j=num  if(num<10){num="00"+num}  if(num>9&&num<100){num="0"+num}  if(document.f1.t4.value.length>0){   i=num+val2+ext}   else{i=num+val2} if(option==0){ // insert inner indexes for type 1  document.getElementById("display").innerHTML+="\""+index_values+i+"\", " } else {  if(option==1){ // insert inner indexes for type 2   document.getElementById("display").innerHTML+=array_name+"["+j+"]="   document.getElementById("display").innerHTML+="\""+index_values+i+"\"<br>"  } else { // insert inner indexes for type 3   document.getElementById("display").innerHTML+=array_name+"["+array_name+".length]=\""+index_values+i+"\"<br>"  } }}if(num<10){num="00"+num}if(num>9&&num<100){num="0"+num}if(num>100){num=num}if(document.f1.t4.value.length>0){ i= num+val2+ext} else{i=num+val2} if(option==0){ // insert last indexes for type 1  document.getElementById("display").innerHTML+="\""+index_values+i+"\")" } else {  if(option==1){ // insert last indexes for type 2   document.getElementById("display").innerHTML+=array_name+"["+(j+1)+"]="   document.getElementById("display").innerHTML+="\""+index_values+i+"\"<br>"  } else { // insert last indexes for type 3   document.getElementById("display").innerHTML+=array_name+"["+array_name+".length]=\""+index_values+i+"\"<br>"  } }}index_value=new Array()count= 0last=0function make_array2(){ if(!ns){document.f1.cpy.disabled=false} for(r=0;r<document.f1.r1.length;r++){ // check which r1 radio is selected  if(document.f1.r1[r].checked==true){   chkrad=r  } } if(chkrad!=last){ // prevent additional index when only changing array style  count-- } if(document.f1.t4.value.length>0){  index_value[count]=document.f1.t3.value+ext} else {  index_value[count]=document.f1.t3.value } for(i=0;i<count;i++){  if(option==0){   document.getElementById("display").innerHTML+="\""+index_value[i]+"\", "  } else {   if(option==2){    document.getElementById("display").innerHTML+=array_name+"["+array_name+".length]=\""+index_value[i]+"\"<br>"   } else {    document.getElementById("display").innerHTML+=array_name+"["+i+"]=\""+index_value[i]+"\"<br>"   }  } } if(option==0){  document.getElementById("display").innerHTML+="\""+index_value[i]+"\")" } else {  if(option==2){   document.getElementById("display").innerHTML+=array_name+"["+array_name+".length]=\""+index_value[i]+"\"<br>"  } else {   document.getElementById("display").innerHTML+=array_name+"["+i+"]=\""+index_value[i]+"\"<br>"  } } count++ document.f1.t3.select() last=chkrad}function oreset(){ count=0 document.f1.t3.value="" document.getElementById("display").innerHTML="" document.f1.t3.select()}function chk(){ if(document.f1.r2[0].checked==true){  document.f1.t2.disabled=false  document.getElementById("sp").disabled=false  document.f1.t2.style.backgroundColor="#FFFFFF"  document.f1.b1.disabled=false  document.f1.b2.disabled=true  document.f1.b3.disabled=true  document.f1.t3a.disabled=false  document.f1.t3a.style.backgroundColor="#FFFFFF" } else {  document.f1.t2.disabled=true  document.getElementById("sp").disabled=true  document.f1.t2.style.backgroundColor="#c0c0c0"  document.f1.b1.disabled=true  document.f1.b2.disabled=false  document.f1.b3.disabled=false  document.f1.t3.select()  document.f1.t3a.disabled=true  document.f1.t3a.style.backgroundColor="#c0c0c0" }}function Copy(id){ if(ns){  alert("Sorry, Netscape does not recongise this function")  document.f1.cpy.disabled=true  return } copyit=id textRange = document.body.createTextRange(); textRange.moveToElementText(copyit); textRange.execCommand("Copy"); alert("Copying Complete.\n\nPlease Paste into your SCRIPT")}ns=document.getElementById&&!document.allfunction getKey(e) { pressed_key=(!ns)?event.keyCode:e.which if( pressed_key==13){  init() }}document.onkeypress = getKey;</script>


HTML
<!--/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/--><form name="f1"><table border="0"> <tr>  <td>Array Name:</td>  <td colspan="6">   <input type="text" name="t1" value="myArray">  </td> </tr><tr>  <td>   <span id="sp">Indexed Array Length:</span>  </td>  <td colspan="6">   <input type="text" name="t2" value="5" size="3" maxlength="3">  </td> </tr><tr>  <td>Index Value:</td>  <td colspan="6">   <input type="text" name="t3" value="image" size="10">   <input type="text" name="t3a" value="_tn" size="10"> Ext   <input type="text" name="t4" value=".jpg" size="4" maxlength="4">  </td> </tr><tr>  <td>Index Style:</td>  <td align="right">1   <input type="radio" name="r1" value="0" checked onclick="init()">  </td>  <td> </td>  <td align="right">2   <input type="radio" name="r1" value="1" onclick="init()">  </td>  <td> </td>  <td align="right">3   <input type="radio" name="r1" value="2" onclick="init()">  </td>  <td width="80"> </td> </tr><tr>  <td>Add Numerical Values:</td>  <td align="right">Yes   <input type="radio" name="r2" value="0" checked onclick="chk()">  </td>  <td align="center"> </td>  <td align="right">No   <input type="radio" name="r2" value="1" onclick="chk()">  </td>  <td> </td>  <td colspan="2"> </td> </tr><tr align="center">  <td>   <input type="button" name="b1" value="Numerical Enter" onclick="init()">  </td>  <td colspan="6">   <input type="button" name="cpy" value="Copy Array" onclick="Copy(display)" disabled>   <input type="button" name="b2" value="Manual Enter" onclick="init()" disabled>   <input type="button" name="b3" value="Restart" onclick="oreset()" disabled>  </td> </tr></table></form><div id="display"></div>