»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Biến đổi mã màu - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Bộ chuyển đổi » Biến đổi mã màu
URL: https://www.javascriptbank.com/hex-decimal-code-converter.html

Biến đổi mã màu © JavaScriptBank.comMột đoạn mã JavaScript JavaScript đơn giản khác để tạo hiệu ứng đổi mã màu tương ứng từ RBG sang HEX hay ngược lại, đồng thời hiệu ứng cũng thay đổi màu nền của trang web khi bạn thực hiện việc đổi mã màu.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Bộ chuyển đổi » Biến đổi mã màu
URL: https://www.javascriptbank.com/hex-decimal-code-converter.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">// Ryan Sokol --><!-- Beginfunction NumToHex(num1,num2) {strNum=document.forms[0].elements[num1].value;for(i = 0; i < strNum.length; i++) {chr=strNum.substring(i, i + 1);if((isNaN(chr))||(chr == ' ')) {alert('You must enter a digit between 0 and 9!');document.forms[0].elements[num1].select();document.forms[0].elements[num2].value='';return false;  }}if(strNum > 255) {alert('You must enter a number between 0 and 255!');document.forms[0].elements[num1].select();document.forms[0].elements[num2].value='';return false;}else {base = strNum / 16;rem = strNum % 16;base = base - (rem / 16);baseS = MakeHex(base);remS = MakeHex(rem);document.forms[0].elements[num2].value=baseS + '' + remS;ChangeBackground(3, 4, 5);return true;  }}function MakeHex(x) {if((x >= 0) && (x <= 9))return x;else {switch(x) {case 10: return "A"; case 11: return "B"; case 12: return "C"; case 13: return "D"; case 14: return "E"; case 15: return "F";    }  }}function HexToNum(num1,num2) {numberS = document.forms[0].elements[num1].value;tens = MakeNum(numberS.substring(0,1));if(tens == 'X') {document.forms[0].elements[num1].select();document.forms[0].elements[num2].value='';return false;}ones = 0;if(numberS.length > 1) // means two characters enteredones=MakeNum(numberS.substring(1,2));if(ones == 'X') {document.forms[0].elements[num1].select();document.forms[0].elements[num2].value='';return false;}document.forms[0].elements[num2].value = (tens * 16) + (ones * 1);document.forms[0].elements[num1].value = document.forms[0].elements[num1].value.toUpperCase();ChangeBackground(3, 4, 5);return true;}function MakeNum(str) {if((str >= 0) && (str <= 9))return str;switch(str.toUpperCase()) {case "A": return 10;case "B": return 11;case "C": return 12;case "D": return 13;case "E": return 14;case "F": return 15;default: alert('You must choose a number between 0 and 9 or a letter between A and F!');return 'X';  }}function ChangeBackground(num1, num2, num3) {document.bgColor = '#'+document.forms[0].elements[num1].value + document.forms[0].elements[num2].value + document.forms[0].elements[num3].value;}// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form><table border=1 align=center cellpadding=10 bgcolor=white><tr><th>Color/Code</th><th>Red</th><th>Green</th><th>Blue</th></tr><tr><th>0-255</th><td><input type=text name=rr_num size=4 maxlength=3onKeyUp="return NumToHex(0,3);"></td><td><input type=text name=gg_num size=4 maxlength=3onKeyUp="return NumToHex(1,4);"></td><td><input type=text name=bb_num size=4 maxlength=3onKeyUp="return NumToHex(2,5);"></td></tr><tr><th>HEX</th><td><input type=text name=rr_hex size=4 maxlength=2onKeyUp="return HexToNum(3,0);"></td><td><input type=text name=gg_hex size=4 maxlength=2onKeyUp="return HexToNum(4,1);"></td><td><input type=text name=bb_hex size=4 maxlength=2onKeyUp="return HexToNum(5,2);"></td></tr></table></form><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->