»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Thêm dấu đô la và dấu phẩy - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Bộ chuyển đổi » Thêm dấu đô la và dấu phẩy
URL: http://www.javascriptbank.com/currency-format-script.html

Thêm dấu đô la và dấu phẩy © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ thêm kí hiệu đô la và dấu phẩy vào dãy số do người dùng nhập vào.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Bộ chuyển đổi » Thêm dấu đô la và dấu phẩy
URL: http://www.javascriptbank.com/currency-format-script.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">// Cyanide_7 (leo7278@hotmail.com) | http://www7.ewebcity.com/cyanide7<!-- Beginfunction formatCurrency(num) {num = num.toString().replace(/\$|\,/g,'');if(isNaN(num))num = "0";sign = (num == (num = Math.abs(num)));num = Math.floor(num*100+0.50000000001);cents = num%100;num = Math.floor(num/100).toString();if(cents<10)cents = "0" + cents;for (var i = 0; i < Math.floor((num.length-(1+i))/3); i++)num = num.substring(0,num.length-(4*i+3))+','+num.substring(num.length-(4*i+3));return (((sign)?'':'-') + '$' + num + '.' + cents);}//  End --></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form name=currencyform>Enter a number then click the button: <input type=text name=input size=10 value="1000434.23"><input type=button value="Convert" onclick="this.form.input.value=formatCurrency(this.form.input.value);"><br><br>or enter a number and click another field: <input type=text name=input2 size=10 value="1000434.23" onBlur="this.value=formatCurrency(this.value);"></form><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->