»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Thời gian ở Hawaii - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Đồng hồ » Thời gian ở Hawaii
URL: http://www.javascriptbank.com/time-by-hawaii-zone-script.html

Thời gian ở Hawaii © JavaScriptBank.comHiệu ứng này sẽ hiển thị trên trang web của bạn thời gian hệ thống và ở Hawai theo hai dạng UTC và dạng chuẩn. Dựa vào đoạn mã này bạn có thề hiển thị thời gian bất cứ nơi nào trên thế giới theo dạng UTC.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Đồng hồ » Thời gian ở Hawaii
URL: http://www.javascriptbank.com/time-by-hawaii-zone-script.htmlJavaScript
<SCRIPT language=JavaScript>// Author: Ravenfunction HawaiiTimeString(iDate) {// Needed for both Time Functionsvar theTime = iDate.getTime()// If wanted, shows local time.var myTime = iDate.toLocaleString()var myUTCTime = iDate.toString()// To figure the Time Zone at Hawaii Standard Time// Best for American Sitesvar myTimeZone = iDate.getTimezoneOffset()/-60var HawaiiTimeZone = -10var hourDiff = (myTimeZone - HawaiiTimeZone)var HTimeDiff = hourDiff*3600000var HTimeStandard = theTime-HTimeDiffvar HawaiiTime = iDate.toLocaleString(iDate.setTime(HTimeStandard))// To figure the Time Zone at Hawaii UTC using GMT// Best for International Sitesvar GMTZone = iDate.toGMTString()var GMTTime = iDate.getTime(iDate.toGMTString())// HiTime are the Hours in Milliseconds (360,000) times the Hawaii Time Zone of -10// Adjust code for your Time Zonevar HiTime = theTime-(36000000)var UTCHiTime = iDate.toGMTString(iDate.setTime(HiTime))return "Hawaii Standard Time is: " + "<u>"+ HawaiiTime + "</u>" +"<p>UTC Hawaii Time is: " + "<u>" + UTCHiTime + "</u>" +"<p>Your Time is: " + "<u>" + myTime + "</u>" + "<p>Your UTC Time is: " + "<u>" + myUTCTime + "</u>"}</SCRIPT><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<SCRIPT>document.write(HawaiiTimeString(new Date()))</SCRIPT><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->