»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Thời gian một số thành phố trên thanh tiêu đề - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Đồng hồ » Thời gian một số thành phố trên thanh tiêu đề
URL: http://www.javascriptbank.com/dynamic-world-time-ticker-for-your-titlebar.html

Thời gian một số thành phố trên thanh tiêu đề © JavaScriptBank.comHiệu ứng hiển thị giờ của một số nơi so với giờ chuẩn của máy trên thanh tiêu đề.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Đồng hồ » Thời gian một số thành phố trên thanh tiêu đề
URL: http://www.javascriptbank.com/dynamic-world-time-ticker-for-your-titlebar.htmlJavaScript
<SCRIPT language=javaScript><!-- Beginning of JavaScript -var hoursvar shifthoursvar minutesvar secondsvar localhoursvar pause=2000var thisplacevar i_worldtime=0var timervar worldtime = new Array()worldtime[0]="Azores,-1"worldtime[1]="Baghdad,3"worldtime[2]="Beijing,8"worldtime[3]="Berlin,1"worldtime[4]="Buenos Aires,-3"worldtime[5]="Chicago,-6"worldtime[6]="Denver,-7"worldtime[7]="Hong Kong,8"worldtime[8]="Honolulu,-10"worldtime[9]="Johannesburg,2"worldtime[10]="Kairo,2"worldtime[11]="Lima,-5"worldtime[12]="London,0"worldtime[13]="Mexico City,-6"worldtime[14]="Moscow,3"worldtime[15]="New York,-5"worldtime[16]="Paris,1"worldtime[17]="Perth,8"worldtime[18]="Rio de Janheiro,-2"worldtime[19]="San Francisco,-8"worldtime[20]="Sydney,11"worldtime[21]="Tokyo,9"function showtime() {if (document.all) {thisplace=worldtime[i_worldtime].split(",")thistime= new Date()hours=thistime.getUTCHours()hours=eval(hours)shifthours=eval(thisplace[1])localhours=eval(shifthours+hours)if (localhours <0) {localhours=24+localhours}if (localhours >=24) {localhours=localhours-24}minutes=thistime.getUTCMinutes()seconds=thistime.getUTCSeconds()if (thisplace[0]=='Delhi') {minutes=eval(minutes+30)if (minutes>=60) {minutes=eval(minutes-60)localhours=eval(localhours+1)}}if (eval(minutes) < 10) {minutes="0"+minutes}if (eval(seconds) < 10) {seconds="0"+seconds}if (eval(localhours) < 10) {localhours="0"+localhours}thistime = localhours+":"+minutes+":"+secondsdocument.title=" ------ "+thistime+" --- >>> "+thisplace[0]+" <<< ---------------------------------"i_worldtime++if (i_worldtime>=worldtime.length) {i_worldtime=0}timer =setTimeout("showtime()",pause)}}window.onload=showtime// - End of JavaScript - --></SCRIPT><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->