»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tính thời gian đã sống và Sinh nhật - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Ngày sinh » Tính thời gian đã sống và Sinh nhật
URL: http://www.javascriptbank.com/age-finder-script.html

Tính thời gian đã sống và Sinh nhật © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ tính thời gian bạn đã sống trên trái đất này ra đến từng giây sau khi đã nhập đúng và đầy đủ các thông số. Ngoài ra, hiệu ứng JavaScript này còn cho bạn biết được lần Sinh nhật tới của bạn sẽ ở trong bao lâu nữa.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Ngày sinh » Tính thời gian đã sống và Sinh nhật
URL: http://www.javascriptbank.com/age-finder-script.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!-- Original: Glub, Un-Inc. --><!-- Beginvar mm = prompt('What month were you born in?','1-12');var bday = prompt('What day were you born on?','1-31');var byear = prompt('What year were you born in?','1975');var year = new Date();var year2 = year.getYear();var year3 = (year < 2000) ? year2 + 1900 : year2;thedate = new Date();mm2 = thedate.getMonth() + 1;dd2 = thedate.getDate();yy2 = thedate.getYear();if (yy2 < 100) yy2 += 1900yourage = yy2 - byear;if (mm2 < mm) yourage--;if ((mm2 == mm) && (dd2 < bday)) yourage--;TMonth = new Array('January','February','March','April','May','June','July','August','September','October','November','December');CurMonth = mm - 1;bmonth = TMonth[CurMonth];var age2 = yourage + 1;var timerID;var timerRunning = false;var today = new Date();var startday = new Date();var enday = new Date();var secPerDay = 0;var minPerDay = 0;var hourPerDay = 0;var secsLeft = 0;var secsRound = 0;var secsRemain = 0;var minLeft = 0;var minRound = 0;var minRemain = 0;var timeRemain = 0;function stopclock() {if(timerRunning)clearTimeout(timerID);timerRunning = false;}function startclock() {stopclock();showtime();showtime1();}function showtime() {today = new Date();enday = new Date(""+bmonth+", "+bday+" "+year3+" 00:00");enday.setYear(""+year3+"");secsPerDay = 1000 ;minPerDay = 60 * 1000 ;hoursPerDay = 60 * 60 * 1000;PerDay = 24 * 60 * 60 * 1000;secsLeft = (enday.getTime() - today.getTime()) / minPerDay;secsRound = Math.round(secsLeft);secsRemain = secsLeft - secsRound;secsRemain = (secsRemain < 0) ? secsRemain = 60 - ((secsRound -secsLeft) * 60) : secsRemain = (secsLeft - secsRound) * 60;secsRemain = Math.round(secsRemain);minLeft = ((enday.getTime() - today.getTime()) / hoursPerDay);minRound = Math.round(minLeft);minRemain = minLeft - minRound;minRemain = (minRemain < 0) ? minRemain = 60 - ((minRound - minLeft)* 60) : minRemain = ((minLeft - minRound) * 60);minRemain = Math.round(minRemain - 0.495);hoursLeft = ((enday.getTime() - today.getTime()) / PerDay);hoursRound = Math.round(hoursLeft);hoursRemain = hoursLeft - hoursRound;hoursRemain = (hoursRemain < 0) ? hoursRemain = 24 - ((hoursRound -hoursLeft) * 24) : hoursRemain = ((hoursLeft - hoursRound) * 24);hoursRemain = Math.round(hoursRemain - 0.5);daysLeft = ((enday.getTime() - today.getTime()) / PerDay);daysLeft = (daysLeft - 0.5);daysRound = Math.round(daysLeft);daysRemain = daysRound;if (daysRemain == 1) day_rem = " day, "else day_rem = " days, "if (hoursRemain == 1) hour_rem = " hour, "else hour_rem = " hours, "if (minRemain == 1) min_rem = " minute, "else min_rem = " minutes, "if (secsRemain == 1) sec_rem = " second"else sec_rem = " seconds"timeRemain = daysRemain + day_rem + hoursRemain + hour_rem + minRemain+ min_rem + secsRemain + sec_rem;document.down.face.value = timeRemain;timerID = setTimeout("showtime()",1000);timerRunning = true;if (daysRemain < 0) year3 = year3 + 1}function showtime1() {startday = new Date(""+bmonth+" "+bday+", "+byear+" 00:00 EDT");startday.setYear(""+byear+"");today = new Date();secsPerDay = 1000 ;minPerDay = 60 * 1000 ;hoursPerDay = 60 * 60 * 1000;PerDay = 24 * 60 * 60 * 1000;secsLeft = (today.getTime() - startday.getTime()) / minPerDay;secsRound = Math.round(secsLeft);secsRemain = secsLeft - secsRound;secsRemain = (secsRemain < 0) ? secsRemain = 60 - ((secsRound -secsLeft) * 60) : secsRemain = (secsLeft - secsRound) * 60;secsRemain = Math.round(secsRemain);minLeft = ((today.getTime() - startday.getTime()) / hoursPerDay);minRound = Math.round(minLeft);minRemain = minLeft - minRound;minRemain = (minRemain < 0) ? minRemain = 60 - ((minRound - minLeft)* 60) : minRemain = ((minLeft - minRound) * 60);minRemain = Math.round(minRemain - 0.495);hoursLeft = ((today.getTime() - startday.getTime()) / PerDay);hoursRound = Math.round(hoursLeft);hoursRemain = hoursLeft - hoursRound;hoursRemain = (hoursRemain < 0) ? hoursRemain = 24 - ((hoursRound -hoursLeft) * 24) : hoursRemain = ((hoursLeft - hoursRound) * 24);hoursRemain = Math.round(hoursRemain - 0.5);daysLeft = ((today.getTime() - startday.getTime()) / PerDay);daysLeft = (daysLeft - 0.5);daysRound = Math.round(daysLeft);daysRemain = daysRound;if (daysRemain == 1) day_rem = " day, "else day_rem = " days, "if (hoursRemain == 1) hour_rem = " hour, "else hour_rem = " hours, "if (minRemain == 1) min_rem = " minute, "else min_rem = " minutes, "if (secsRemain == 1) sec_rem = " second"else sec_rem = " seconds"timeRemain = daysRemain + day_rem + hoursRemain + hour_rem + minRemain+ min_rem + secsRemain + sec_rem;document.up.face.value = timeRemain;timerID = setTimeout("showtime1()",1000);timerRunning = true;}// End --></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<BODY OnLoad="startclock()"><form name="down" onSubmit="0"><script language="JavaScript">document.write("<b>You were born "+bmonth+" "+bday+", "+byear+".  ("+mm+"/"+bday+"/"+byear+")</b>");document.write("<br><br>You are "+yourage+" years old, and will turn "+age2+" in:");</script><br><input type="text" name="face" size="47" value="A browser supporting JavaScript 1.1+ is needed."></form><p><br><form name="up" onSubmit="1">You&#39;ve been alive for...<br><input type="text" name="face" size="47" value="A browser supporting JavaScript 1.1+ is needed."></form></body><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->