»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tạo chữ nhiều màu - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Chữ » Mờ và chớp sáng » Tạo chữ nhiều màu
URL: http://www.javascriptbank.com/colorfull-dynamic-text-creator.html

Tạo chữ nhiều màu © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo một dòng chữ do người dùng nhập vào xuất hiện từ trái sang phải với các kí tự mang nhiều màu sắc khác nhau.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Chữ » Mờ và chớp sáng » Tạo chữ nhiều màu
URL: http://www.javascriptbank.com/colorfull-dynamic-text-creator.htmlJavaScript
<script language="JavaScript">myColor = new Array (1) ;myColor[0] = "#FF0000" ;myColor[1] = "#CC0099" ;myColor[2] = "#990099" ;myColor[3] = "#CC00FF" ;myColor[4] = "#330099" ;myColor[5] = "#006699" ;myColor[6] = "#33FF99" ;myColor[7] = "#336600" ;myColor[8] = "#666000" ;myColor[9] = "#996600" ;myColor[10] = "#FF9900" ;myColor[11] = "#FFCC33" ;myColor[12] = "#FFFF00" ;myColor[13] = "#FF9966" ;var b = 0 ; function morefun () {  var backColor = document.myform.myselect[document.myform.myselect.selectedIndex].value ;  mywin = newwin = window.open("", "mywin","toolbar=no,directories=no,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=no,copyhistory=no,location=no,,");  mystring = document.myform.myarea.value ;if (document.myform.isHTML.status==false) {  mywin.document.writeln("<HTML><HEAD>") ;  mywin.document.writeln("<TITLE>Somewhere over the rainbow....</TITLE></HEAD>") ;  mywin.document.writeln('<BODY BGCOLOR="' + backColor + '">');  }var i = 0 ; while (i != mystring.length) {  a = mystring.substring(i, i+1) ;  if (a=="<") {   z = i ;   while (a != ">") {    z ++    a = mystring.substring(z, z+1) ;    }   a = mystring.substring(i, z+1) ;   mywin.document.writeln(a) ;   i = z + 1;  } else if (a == " "|| a == "" || a == " ") {  mywin.document.write(a) ;  i++ ;     } else {   if (b>13) {   b = 0 ;   }  c = myColor[b] ;  mywin.document.write(a.fontcolor(c)) ;  b++ ;  i++ ; }}if (document.myform.isHTML.status==false) { mywin.document.writeln('</body>') ; mywin.document.writeln('</html>') ; }mywin.document.close() ;}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form name="myform">HTML Source <input type="checkbox" name="isHTML" value="ON"><select name="myselect"><option value="black">Black Background</option><option value="white">White Background</option></select><br><textarea name="myarea" rows="10" cols="30"></textarea><br><input type="button" value="OK" onclick="morefun()"><input type="reset" name="B2" value="Clear"></form><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->