»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chữ kiểu đánh máy trên thanh trạng thái - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh trạng thái » Chữ kiểu đánh máy trên thanh trạng thái
URL: https://www.javascriptbank.com/typing-text-in-status-bar.html

Chữ kiểu đánh máy trên thanh trạng thái © JavaScriptBank.comĐoạn mã này sẽ thể hiện những dòng chữ do bạn qui định trên thanh trạng thái theo kiểu gõ từng kí tự.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh trạng thái » Chữ kiểu đánh máy trên thanh trạng thái
URL: https://www.javascriptbank.com/typing-text-in-status-bar.htmlJavaScript
<SCRIPT language=Javascript> function initArray(n) {this.length = n; for (var i =1; i <= n; i++) { this[i] = ' ' } } slide = new initArray(2); slide[0]="JavaScriptBank.com" ; slide[1]="Bank of over 2000+ free JavaScripts" ; var delay1 = 1; var delay2 = 1; var text = slide[0] + " " ; var str = " " ; var leftmsg = ""; var nextmsg = 0;  function setMessage() { if (str.length == 1) { while (text.substring(0, 1) == " ") { leftmsg += str; str = text.substring(0, 1); text = text.substring(1, text.length); } leftmsg += str; str = text.substring(0, 1) ; text = text.substring(1, text.length) ; for (var x = 0; x < 120; x++) { str = " " + str }; } else { str = str.substring(10, str.length) ;} window.status = leftmsg + str; if (text == "") { str = " " ;nextmsg++ ;if (nextmsg > slide.length) { nextmsg = 0; } text = slide[nextmsg] + " " ;leftmsg = "" ;setTimeout('setMessage()',delay2); } else { setTimeout('setMessage()',delay1); } } setMessage();</SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->