»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chữ chú thích động trên thanh trạng thái - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh trạng thái » Chữ chú thích động trên thanh trạng thái
URL: https://www.javascriptbank.com/animated-tooltip-for-links.html

Chữ chú thích động trên thanh trạng thái © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo ra một quá trình như đang giải mã chú thích cho liên kết từ các kí tự trên thanh trạng thái khi ta rê con trỏ chuột đến một liên kết

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh trạng thái » Chữ chú thích động trên thanh trạng thái
URL: https://www.javascriptbank.com/animated-tooltip-for-links.htmlJavaScript
<script>var data="0123456789";//set to 1 if not decrypting, set to 0 if decryptingvar done=1;function statusIn(text){decrypt(text,20,1);}function statusOut(){self.status='';done=1;}//-------------------------\\//decrypt(string, int, int)\\//-------------------------\\////text(string): the text to be decrypted on //the status bar.////max(int): the number of times a random string//is displayed before the next character is//'decrypted'.////delay(int): the number of milliseconds between//each display of a random string////Example://decrypt('Enter my site.',10,10);////text = 'Enter my site.' :: 'Enter my site.' is //eventually decrypted////max = 10 :: a different random string is dis-//played 10 times before a new character is//decryptedfunction decrypt(text, max, delay){if (done){done = 0;decrypt_helper(text, max, delay,  0, max);}}function decrypt_helper(text, runs_left, delay, charvar, max){if (!done){runs_left = runs_left - 1;var status = text.substring(0,charvar);for(var current_char = charvar; current_char < text.length; current_char++){status += data.charAt(Math.round(Math.random()*data.length));}window.status = status;var rerun = "decrypt_helper('" + text + "'," + runs_left + "," + delay + "," + charvar + "," + max + ");"var new_char = charvar + 1;var next_char = "decrypt_helper('" + text + "'," + max + "," + delay + "," + new_char + "," + max + ");"if(runs_left > 0){setTimeout(rerun, delay);}else{if (charvar < text.length){setTimeout(next_char, Math.round(delay*(charvar+3)/(charvar+1)));}else{done = 1;}}}}</script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<a href="www.javascriptbank.com" onmouseover="statusIn('Bank of over 2000+ free JavaScript');return true" onmouseout="statusOut();">Mouse over here then see your status bar</a><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->