»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Popup với các thông số - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thủ thuật » Popup với các thông số
URL: http://www.javascriptbank.com/popup-with-parameters.html

Popup với các thông số © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ tạo một cửa sổ popup mới với các thông số do bạn chọn như hiển thị tại tọa độ nào, có hay không có các trình đơn, toolbar, scrollbar,...

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thủ thuật » Popup với các thông số
URL: http://www.javascriptbank.com/popup-with-parameters.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!-- Beginfunction win() {msg=window.open("","msg","height=200,width=200,left=80,top=80");msg.document.write("<html><title>Windows!</title>");msg.document.write("<body bgcolor='white' onblur=self.close()>");msg.document.write("<center>page content here</center>");msg.document.write("</body></html><p>");// If you just want to open an existing HTML page in the // new window, you can replace win()'s coding above with:// window.open("page.html","","height=200,width=200,left=80,top=80");}// End --></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form><input type="button" value="Open Window" onclick="win()"></form><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->