»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - getXML - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thủ thuật » getXML
URL: http://www.javascriptbank.com/getxml.html

getXML © JavaScriptBank.comĐoạn mã này sẽ giúp bạn lấy nội dung của một node XML và chuyển nó thành text. Đoạn mã sẽ rất hữu ích với các ứng dụng sử dụng AJAX.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thủ thuật » getXML
URL: http://www.javascriptbank.com/getxml.htmlJavaScript
<script>// Created by: Neal Venditto :: http://neal.venditto.org/function getXML(aNode) { var out = ''; if(aNode.nodeType == Node.ELEMENT_NODE) {  out = '<'+aNode.nodeName;  if(aNode.hasAttributes()) {   var atts = aNode.attributes;   for(var x=0;x<atts.length;x++) {    out +=' '+atts[x].nodeName+'="'+atts[x].nodeValue+'"';   }  }    if(aNode.hasChildNodes()) {   out += '>';   var kids = aNode.childNodes;   for(var x=0;x<kids.length;x++) {    switch(kids[x].nodeType) {     case Node.ELEMENT_NODE:      out += getXML(kids[x]);      break;     case Node.TEXT_NODE:      out += kids[x].nodeValue;      break;     case Node.COMMENT_NODE:      out += '<!--'+kids[x].nodeValue+'-->';      break;     case Node.CDATA_SECTION_NODE:      out += '<'+'![CDATA['+kids[x].nodeValue+']'+']>';      break;     }   }   out += '</'+aNode.nodeName+'>';  } else {    out += '/>';  } }  return out;}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->