Algorithm Help & Documentation

 1. Index
 2. Tổng quát
  1. Các biến tổng quát
  2. Hàm addData()
  3. Hàm addValue(value)
  4. Hàm onMouse(obj,color)
  5. Hàm clickMouse(obj,color)
  6. Hàm paintRow(obj)
  7. Hàm catchKeyPress()
  8. Hàm setDIVPos() và moveDIVPos()
 3. Về mã nguồn các giải thuật
 4. Chi tiết các giải thuật

I. Tổng quát

    Tài liệu này hiện có 5 giải thuật sắp xếp, các giải thuật đều được hiện thực trên ngôn ngữ JavaScript:

    Mỗi giải thuật đều có các chức năng:

    Bên cạnh đó, cả 5 giải thuật đều dùng chung file generalFunctions.js cho các vấn đề về giao diện và hiển thị. File này có các biến, hàm với những chức năng và công dụng như sau:

   

Các biến tổng quát
Hàm addData()
Hàm addValue(value)
Hàm onMouse(obj,color)
Hàm clickMouse(obj,color)
Hàm paintRow(obj)
Hàm catchKeyPress()
Hàm setDIVPos()
Hàm moveDIVPos()

II. Về mã nguồn của giải thuật

    Giải thuật được hiện thực bằng ngôn ngữ JavaScript trong môi trường Microsoft Frontpage 2003.

    Mã nguồn  chỉ chứa các dòng lệnh cho việc giải quyết bài toán được đặt ra mà không giải quyết các vấn đề về giao diện, hiển thị của bài toán trong tài liệu này.

    Mã nguồn của các giải thuật được lưu trong các tập tin sau:

    Màu dùng trong mã nguồn được qui định như sau:

III. Chi tiết các giải thuật

    a. Heap Sort

         Mã nguồn của giải thuật Heap Sort nằm trong file HeapSort/HeapSort.htm, có các biến và hàm với công dụng như sau:
Hàm heapSort(A)
Hàm buildMaxHeap(A)
Hàm exchange(pos1,pos2)
Hàm maxHeapify(A,i)
Hàm parent(i)
Hàm leftChild(i)
Hàm rightChild(i)
        Bên cạnh đó, giải thuật HeapSort còn sử dụng các hàm hỗ trợ trong việc hiện thực các chức năng và hiển thị giao diện. Các hàm này được lưu trong file HeapSort/HeapSortFunctions.js
Hàm Print(arr)
Hàm randomValue()
Hàm defValue()
Hàm printit()
Hàm checkNum(k,num)

    b. Quick Sort

         Mã nguồn của giải thuật Quick Sort nằm trong file QuickSort/QuickSort.htm, có các biến và hàm với công dụng như sau:
Hàm QuickSort(arr,left,right)
Hàm Partition(arr,left,right)
        Bên cạnh đó, giải thuật QuickSort còn sử dụng các hàm hỗ trợ trong việc hiện thực các chức năng và hiển thị giao diện. Các hàm này được lưu trong file QuickSort/QuickSortFunctions.js
Hàm checkArray(i)
Hàm randomValue()
Hàm defValue()
Hàm printit()
Hàm Print(stat,x)

    c. Counting Sort

         Mã nguồn của giải thuật Counting Sort nằm trong file CountingSort/CountingSort.htm, có các biến và hàm với công dụng như sau:
Hàm CountingSort(A,B,k)
Hàm findMax(arr)
        Bên cạnh đó, giải thuật Counting Sort còn sử dụng các hàm hỗ trợ trong việc hiện thực các chức năng và hiển thị giao diện. Các hàm này được lưu trong file CountingSort/CountingFunctions.js
Hàm Print(arr)
Hàm randomValue()
Hàm defValue()
Hàm printit()

    d. Radix Sort

         Mã nguồn của giải thuật Radix Sort nằm trong file RadixSort/RadixSort.htm, có các biến và hàm với công dụng như sau:
Hàm RadixSort(A,d)
Hàm insertRadix(A,i)
Hàm Sort(A,B,d)
        Bên cạnh đó, giải thuật Radix Sort còn sử dụng các hàm hỗ trợ trong việc hiện thực các chức năng và hiển thị giao diện. Các hàm này được lưu trong file RadixSort/RadixSortFunctions.js
Hàm printProcess(tableProcess)
Hàm Print(arr,k)
Hàm randomValue()
Hàm defValue()
Hàm printit()
Hàm addValueRS(value)
Hàm addDataRS()
Hàm numLength(num)

    e. Bucket Sort

         Mã nguồn của giải thuật Bucket Sort nằm trong file BucketSort/BucketSort.htm, có các biến và hàm với công dụng như sau:
Hàm BucketSort(A)
Hàm insertList(index,x)
Hàm InsertionSort(A)
        Bên cạnh đó, giải thuật Bucket Sort còn sử dụng các hàm hỗ trợ trong việc hiện thực các chức năng và hiển thị giao diện. Các hàm này được lưu trong file BucketSort/BucketFunctions.js
Hàm Print(arr,k)
Hàm randomValue()
Hàm defValue()
Hàm printit()
Hàm addValueBS(value)
Hàm addDataBS()
Hàm numLength(num)

Tài liệu này được biên soạn bởi Cao Phong
All coded by Cao Phong