»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Đăng nhập đơn giản - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bảo mật » Mật khẩu » Đăng nhập đơn giản
URL: http://www.javascriptbank.com/password-protect.html

Đăng nhập đơn giản © JavaScriptBank.comTrình đăng nhập bằng Prompt Command trên trang web.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bảo mật » Mật khẩu » Đăng nhập đơn giản
URL: http://www.javascriptbank.com/password-protect.htmlJavaScript
<script type="text/javascript"><!-- Begin/* Created by: Javascript Newbie :: http://expage.com/javascriptnewbie*/var password;var pass1 = "javascriptbank.com"; // place password herepassword=prompt("Please enter your password:","");if (password==pass1) {alert("Valid password");//  window.location= "test2.html"; // file to open if password is correct} else {alert("InValid password");//  window.location= "test.html"; // file to load if password is incorrect}// End --></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->