»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chữ chạy từ dưới lên trong khung - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Scrollers » Theo chiều đứng » Chữ chạy từ dưới lên trong khung
URL: https://www.javascriptbank.com/scrolling-text-in-a-box.html

Chữ chạy từ dưới lên trong khung © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo một khung để cho văn bản di chuyển">di chuyển từ dưới khung lên trên liên tục, bạn có thể đổi các thông số về thông tin, màu khung, kích thước khung và tốc độ di chuyển của chữ.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Scrollers » Theo chiều đứng » Chữ chạy từ dưới lên trong khung
URL: https://www.javascriptbank.com/scrolling-text-in-a-box.htmlHTML
<script language="javascript">//ENTER CONTENT TO SCROLL BELOW.var content='<p>Your content here.</p>';var boxheight=150;    var boxwidth=150;     var boxcolor="#FFF6e9";  var speed=50;       var pixelstep=2;     var godown=false;     // DO NOT EDIT BEYOND THIS POINTvar outer,inner,elementheight,ref,refX,refY;var w3c=(document.getElementById)?true:false;var ns4=(document.layers)?true:false;var ie4=(document.all && !w3c)?true:false;var ie5=(document.all && w3c)?true:false;var ns6=(w3c && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0)?true:false;var txt='';if(ns4){txt+='<table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 height='+boxheight+' width='+boxwidth+'><tr><td>';txt+='<ilayer name="ref" bgcolor="'+boxcolor+'" width='+boxwidth+' height='+boxheight+'></ilayer>';txt+='</td></tr></table>'txt+='<layer name="outer" bgcolor="'+boxcolor+'" visibility="hidden" width='+boxwidth+' height='+boxheight+'>';txt+='<layer name="inner" width='+(boxwidth-4)+' height='+(boxheight-4)+' visibility="hidden" left="2" top="2" >'+content+'</layer>';txt+='</layer>';}else{txt+='<div id="ref" style="position:relative; width:'+boxwidth+'; height:'+boxheight+'; background-color:'+boxcolor+';" ></div>';txt+='<div id="outer" style="position:absolute; width:'+boxwidth+'; height:'+boxheight+'; visibility:hidden; background-color:'+boxcolor+'; overflow:hidden" >';txt+='<div id="inner" style="position:absolute; visibility:visible; left:2px; top:2px; width:'+(boxwidth-4)+'; overflow:hidden; cursor:default;">'+content+'</div>';txt+='</div>';}document.write(txt);function getElHeight(el){if(ns4)return (el.document.height)? el.document.height : el.clip.bottom-el.clip.top;else if(ie4||ie5)return (el.style.height)? el.style.height : el.clientHeight;else return (el.style.height)? parseInt(el.style.height):parseInt(el.offsetHeight);}function getPageLeft(el){var x;if(ns4)return el.pageX;if(ie4||w3c){x = 0;while(el.offsetParent!=null){x+=el.offsetLeft;el=el.offsetParent;}x+=el.offsetLeft;return x;}}function getPageTop(el){var y;if(ns4)return el.pageY;if(ie4||w3c){y=0;while(el.offsetParent!=null){y+=el.offsetTop;el=el.offsetParent;}y+=el.offsetTop;return y;}}function scrollbox(){if(ns4){inner.top+=(godown)? pixelstep: -pixelstep;if(godown){if(inner.top>boxheight)inner.top=-elementheight;}else{if(inner.top<2-elementheight)inner.top=boxheight+2;}}else{inner.style.top=parseInt(inner.style.top)+((godown)? pixelstep: -pixelstep)+'px';if(godown){if(parseInt(inner.style.top)>boxheight)inner.style.top=-elementheight+'px';}else{if(parseInt(inner.style.top)<2-elementheight)inner.style.top=boxheight+2+'px';}}}window.onresize=function(){if(ns4)setTimeout('history.go(0)', 400);else{outer.style.left=getPageLeft(ref)+'px';outer.style.top=getPageTop(ref)+'px';}}window.onload=function(){outer=(ns4)?document.layers['outer']:(ie4)?document.all['outer']:document.getElementById('outer');inner=(ns4)?outer.document.layers['inner']:(ie4)?document.all['inner']:document.getElementById('inner');ref=(ns4)?document.layers['ref']:(ie4)?document.all['ref']:document.getElementById('ref');elementheight=getElHeight(inner);if(ns4){outer.moveTo(getPageLeft(ref),getPageTop(ref));outer.clip.width=boxwidth;outer.clip.height=boxheight;inner.top=(godown)? -elementheight : boxheight-2;inner.clip.width=boxwidth-4;inner.clip.height=elementheight;outer.visibility="show";inner.visibility="show";}else{outer.style.left=getPageLeft(ref)+'px';outer.style.top=getPageTop(ref)+'px';inner.style.top=((godown)? -elementheight : boxheight)+'px';inner.style.clip='rect(0px, '+(boxwidth-4)+'px, '+(elementheight)+'px, 0px)';outer.style.visibility="visible";}setInterval('scrollbox()',speed);}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->