»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Hiệu ứng mưa - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Multimedia » Sự kiện » Hiệu ứng mưa
URL: http://www.javascriptbank.com/rain-matthew-musgrove.html

Hiệu ứng mưa © JavaScriptBank.comMột đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng mưa rơi trên website, với đoạn mã JavaScript này bạn có thể thay đổi các thông số của hiệu ứng như số lượng hạt mưa, vùng mưa rơi, màu hạt mưa...

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Multimedia » Sự kiện » Hiệu ứng mưa
URL: http://www.javascriptbank.com/rain-matthew-musgrove.htmlJavaScript
<script language="JavaScript1.2"><!-- Begin// written by Matthew Musgrove// muskrat@lvnworth.comvar no = 50;var speed = 1;var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;var s, x, y, sn, cs;var a, r, cx, cy;var i, doc_width = 800, doc_height = 600;if (ns4up) {doc_width = self.innerWidth;doc_height = self.innerHeight;}else if (ie4up) {doc_width = document.body.clientWidth;doc_height = document.body.clientHeight;}x = new Array();y = new Array();r = new Array();cx = new Array();cy = new Array();s = 8;for (i = 0; i < no; ++ i) {  initRain();if (ns4up) {if (i == 0) {document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" ");document.write("top=\"1\" visibility=\"show\">");document.write(",</layer>");}else {document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" ");document.write("top=\"1\" visibility=\"show\">");document.write(",</layer>");   }}else if (ie4up) {if (i == 0) {document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\">");document.write(",</div>");}else {document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\">");document.write(",</div>");}}}function initRain() {a = 6;r[i] = 1;sn = Math.sin(a);cs = Math.cos(a);cx[i] = Math.random() * doc_width + 1;cy[i] = Math.random() * doc_height + 1;x[i] = r[i] * sn + cx[i];y[i] = cy[i];}function makeRain() {r[i] = 1;cx[i] = Math.random() * doc_width + 1;cy[i] = 1;x[i] = r[i] * sn + cx[i];y[i] = r[i] * cs + cy[i];}function updateRain() {r[i] += s;x[i] = r[i] * sn + cx[i];y[i] = r[i] * cs + cy[i];}function raindropNS() {for (i = 0; i < no; ++ i) {updateRain();if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) {makeRain();doc_width = self.innerWidth;doc_height = self.innerHeight;}document.layers["dot"+i].top = y[i];document.layers["dot"+i].left = x[i];}setTimeout("raindropNS()", speed);}function raindropIE() {for (i = 0; i < no; ++ i) {updateRain();if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) {makeRain();doc_width = document.body.clientWidth;doc_height = document.body.clientHeight;}document.all["dot"+i].style.pixelTop = y[i];document.all["dot"+i].style.pixelLeft = x[i];}setTimeout("raindropIE()", speed);}if (ns4up) {raindropNS();}else if (ie4up) {raindropIE();}// End --></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->