»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Hiệu ứng tạo sao - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Multimedia » Sự kiện » Hiệu ứng tạo sao
URL: http://www.javascriptbank.com/document-stars-ii-script.html

Hiệu ứng tạo sao © JavaScriptBank.comMô phỏng các ngôi sao di chuyển cùng phương với người quan sát, bạn có thể thay đổi các thông số về số lượng sao, màu, tốc độ di chuyển... của các ngôi sao.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Multimedia » Sự kiện » Hiệu ứng tạo sao
URL: http://www.javascriptbank.com/document-stars-ii-script.htmlJavaScript
<script language="JavaScript"><!-- Original: Kurt Grigg (kurt.grigg@virgin.net) --><!-- Web Site: http://website.lineone.net/~kurt.grigg/javascript --><!-- BeginSmallStars = 30; LargeStars = 10;SmallYpos = new Array();SmallXpos = new Array();LargeYpos = new Array();LargeXpos = new Array();Smallspeed= new Array();Largespeed= new Array();ns=(document.layers)?1:0;if (ns) {for (i = 0; i < SmallStars; i++) {document.write("<LAYER NAME='sn"+i+"' LEFT=0 TOP=0 BGCOLOR='#FFFFF0' CLIP='0,0,1,1'></LAYER>");}for (i = 0; i < LargeStars; i++) {document.write("<LAYER NAME='ln"+i+"' LEFT=0 TOP=0 BGCOLOR='#FFFFFF' CLIP='0,0,2,2'></LAYER>");  }}else {document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px">');document.write('<div style="position:relative">');for (i = 0; i < SmallStars; i++) {document.write('<div id="si" style="position:absolute;top:0;left:0;width:1px;height:1px;background:#fffff0;font-size:1px"></div>');}document.write('</div>');document.write('</div>');document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px">');document.write('<div style="position:relative">');for (i = 0; i < LargeStars; i++) {document.write('<div id="li" style="position:absolute;top:0;left:0;width:2px;height:2px;background:#ffffff;font-size:2px"></div>');}document.write('</div>');document.write('</div>');}WinHeight = (document.layers)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;WinWidth = (document.layers)?window.innerWidth:window.document.body.clientWidth;for (i = 0; i < SmallStars; i++) {SmallYpos[i] = Math.round(Math.random() * WinHeight);SmallXpos[i] = Math.round(Math.random() * WinWidth);Smallspeed[i]= Math.random() * 5 + 1;}for (i = 0; i < LargeStars; i++) {LargeYpos[i] = Math.round(Math.random() * WinHeight);LargeXpos[i] = Math.round(Math.random() * WinWidth);Largespeed[i] = Math.random() * 10 + 5;}function fly() {var WinHeight = (document.layers)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;var WinWidth = (document.layers)?window.innerWidth:window.document.body.clientWidth;var hscrll = (document.layers)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop;var wscrll = (document.layers)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft;for (i = 0; i < LargeStars; i++) {LargeXpos[i] -= Largespeed[i];if (LargeXpos[i] < -10) {LargeXpos[i] = WinWidth;LargeYpos[i] = Math.round(Math.random() * WinHeight);Largespeed[i] = Math.random() * 10 + 5;}if (ns) {document.layers['ln'+i].left = LargeXpos[i];document.layers['ln'+i].top = LargeYpos[i] + hscrll;}else {li[i].style.pixelLeft = LargeXpos[i];li[i].style.pixelTop = LargeYpos[i] + hscrll;  }}for (i = 0; i < SmallStars; i++) {SmallXpos[i] -= Smallspeed[i];if (SmallXpos[i] < -10) {SmallXpos[i] = WinWidth;SmallYpos[i] = Math.round(Math.random()*WinHeight);Smallspeed[i] = Math.random() * 5 + 1;}if (ns) {document.layers['sn'+i].left = SmallXpos[i];document.layers['sn'+i].top = SmallYpos[i]+hscrll;}else {si[i].style.pixelLeft = SmallXpos[i];si[i].style.pixelTop = SmallYpos[i]+hscrll;  } }setTimeout('fly()', 10);}// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<body BGCOLOR="#000000" onLoad="fly()" text=white><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->