»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Lá mùa thu - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Multimedia » Sự kiện » Lá mùa thu
URL: http://www.javascriptbank.com/autumn-leaves-index.html

Lá mùa thu © JavaScriptBank.comSử dụng hình ảnh các chiếc lá, hiệu ứng mô phỏng mùa thu với các chiếc lá rơi xuống trình duyệt. Bạn có thể thay đổi số luợng, tốc độ rơi của lá.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Multimedia » Sự kiện » Lá mùa thu
URL: http://www.javascriptbank.com/autumn-leaves-index.htmlJavaScript
<script language="JavaScript1.2">// Autumn leaves- by Kurt Grigg (kurt.grigg@virgin.net)// Modified by Dynamic Drive for NS6 functionality// visit http://www.dynamicdrive.com for this scriptgrphcs=new Array(6)Image0=new Image();Image0.src=grphcs[0]="al.gif";Image1=new Image();Image1.src=grphcs[1]="bl.gif"Image2=new Image();Image2.src=grphcs[2]="cl.gif"Image3=new Image();Image3.src=grphcs[3]="dl.gif"Image4=new Image();Image4.src=grphcs[4]="el.gif"Image5=new Image();Image5.src=grphcs[5]="fl.gif" Amount=8; //so luong la se roiYpos=new Array();Xpos=new Array();Speed=new Array();Step=new Array();Cstep=new Array();ns=(document.layers)?1:0;ns6=(document.getElementById&&!document.all)?1:0;if (ns){for (i = 0; i < Amount; i++){var P=Math.floor(Math.random()*grphcs.length);rndPic=grphcs[P];document.write("<LAYER NAME='sn"+i+"' LEFT=0 TOP=0><img src="+rndPic+"></LAYER>");}}else{document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');for (i = 0; i < Amount; i++){var P=Math.floor(Math.random()*grphcs.length);rndPic=grphcs[P];document.write('<img id="si'+i+'" src="'+rndPic+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px">');}document.write('</div></div>');}WinHeight=(ns||ns6)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;WinWidth=(ns||ns6)?window.innerWidth-70:window.document.body.clientWidth;for (i=0; i < Amount; i++){                                 Ypos[i] = Math.round(Math.random()*WinHeight); Xpos[i] = Math.round(Math.random()*WinWidth); Speed[i]= Math.random()*5+3; Cstep[i]=0; Step[i]=Math.random()*0.1+0.05;}function fall(){var WinHeight=(ns||ns6)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;var WinWidth=(ns||ns6)?window.innerWidth-70:window.document.body.clientWidth;var hscrll=(ns||ns6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop;var wscrll=(ns||ns6)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft;for (i=0; i < Amount; i++){sy = Speed[i]*Math.sin(90*Math.PI/180);sx = Speed[i]*Math.cos(Cstep[i]);Ypos[i]+=sy;Xpos[i]+=sx; if (Ypos[i] > WinHeight){Ypos[i]=-60;Xpos[i]=Math.round(Math.random()*WinWidth);Speed[i]=Math.random()*5+3;}if (ns){document.layers['sn'+i].left=Xpos[i];document.layers['sn'+i].top=Ypos[i]+hscrll;}else if (ns6){document.getElementById("si"+i).style.left=Math.min(WinWidth,Xpos[i]);document.getElementById("si"+i).style.top=Ypos[i]+hscrll;}else{eval("document.all.si"+i).style.left=Xpos[i];eval("document.all.si"+i).style.top=Ypos[i]+hscrll;} Cstep[i]+=Step[i];}setTimeout('fall()',20);}window.onload=fall//--></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/multimedia/Autumn_leaves/Autumn_leaves_images.zip