»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Sao di chuyển - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Multimedia » Sao di chuyển
URL: http://www.javascriptbank.com/3d-starfield-no-images.html

Sao di chuyển © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo một quang cảnh giống như bạn đang di chuyển trong vũ trụ, nó tạo ra các đốm nhỏ như các ngôi sao di chuyển dần về phía ta, các đốm có kích thước tăng dần. Hiệu ứng JavaScript này không sử dụng hình ảnh.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Multimedia » Sao di chuyển
URL: http://www.javascriptbank.com/3d-starfield-no-images.htmlJavaScript
<script>if ((document.getElementById) && window.addEventListener || window.attachEvent){(function(){//Configure here.var numberOfStars = 40;var starSpeed = 2; // 1 to 5 only!var setTimeOutSpeed = 30;//End.var h,y,cy,cx,sy,sx,ref,z,cyx1,cyx2,dpth;var d = document;var domWw = (typeof window.innerWidth == "number");var domSy = (typeof window.pageYOffset == "number");var pi1 = 180/3.14;var pi2 = 3.14/180;var y = [];var x = [];var strs = [];var iniStarSize = [];var starSize = [];var distanceFromCentre = [];var velocity = [];var direction = [];var acceleration = [];var distanceToOuterRim = [];var posCorrect = [];var extraZip;var idx = document.getElementsByTagName('div').length;var pix = (d.documentElement.style && typeof d.documentElement.style.MozOpacity == "string")?"px":0;var adj = [0.003,0.006,0.012,0.014,0.016];for (i = 0; i < numberOfStars; i++){document.write('<div id="stars'+(idx+i)+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;'+'width:1px;height:1px;background-color:#ffffff;font-size:1px;"><\/div>');}if (domWw) ref = window;else{ if (d.documentElement &&  typeof d.documentElement.clientWidth == "number" &&  d.documentElement.clientWidth != 0) ref = d.documentElement; else{  if (d.body &&  typeof d.body.clientWidth == "number") ref = d.body; }}function winSize(){var mozBar = ((domWw) && ref.innerWidth != d.documentElement.offsetWidth)?20:0;h = (domWw)?ref.innerHeight:ref.clientHeight; w = (domWw)?ref.innerWidth - mozBar:ref.clientWidth;cy = Math.floor(h/2);cx = Math.floor(w/2);cyx1 = 10 * ((h > w)?h:w) / 100;if (cyx1 < 40) cyx1 = 40;cyx2 = cyx1 / 2;dpth = ((h > w)?h:w);if (dpth < 800) dpth = 800;extraZip = Math.floor(10 / starSpeed);}function rst(s){sy = (domSy)?ref.pageYOffset:ref.scrollTop;sx = (domSy)?ref.pageXOffset:ref.scrollLeft;var cyx = Math.round(Math.random() * 2);if (cyx == 0){y[s] = (cy - cyx2) + Math.random() * cyx1;x[s] = (cx - cyx2) + Math.random() * cyx1;}else{y[s] = h/6 + Math.random() * h/1.5;x[s] = w/6 + Math.random() * w/1.5;}dy = y[s] - cy;dx = x[s] - cx;direction[s] = Math.atan2(dy,dx) * pi1;distanceFromCentre[s] = 0.001 + Math.sqrt(dy*dy + dx*dx);acceleration[s] = 0;velocity[s] = (starSpeed * distanceFromCentre[s]) / 100;distanceToOuterRim[s] = dpth - distanceFromCentre[s];if (distanceToOuterRim[s] < 1) distanceToOuterRim[s] = 1;starSize[s] = 1;posCorrect[s] = 1;iniStarSize[s] = (z * distanceToOuterRim[i] / 100);}function animate(){for (i = 0; i < numberOfStars; i++){y[i] += velocity[i] * Math.sin(direction[i] * pi2);x[i] += velocity[i] * Math.cos(direction[i] * pi2);acceleration[i] = velocity[i] / (distanceFromCentre[i] + (velocity[i] * extraZip)) * velocity[i];velocity[i] += acceleration[i];starSize[i] += iniStarSize[i] + (acceleration[i] / (distanceFromCentre[i] / 4));posCorrect[i] = starSize[i] / 2;if (y[i] < 0 + posCorrect[i] || x[i] < 0 + posCorrect[i] || y[i] > h - posCorrect[i] || x[i] > w - posCorrect[i]){ rst(i);}strs[i].top = (y[i] - posCorrect[i]) + sy + pix;strs[i].left = (x[i] - posCorrect[i]) + sx + pix;strs[i].height = starSize[i] + pix;strs[i].width = starSize[i] + pix;}setTimeout(animate,setTimeOutSpeed);}function init(){winSize();starSpeed = parseInt(starSpeed,10);if (starSpeed > 5) starSpeed = 5;if (starSpeed < 1) starSpeed = 1;z = adj[starSpeed - 1];for (i = 0; i < numberOfStars; i++){ strs[i] = document.getElementById("stars"+(idx+i)).style; rst(i);}animate();}if (window.addEventListener){ window.addEventListener("resize",winSize,false); window.addEventListener("load",init,false);} else if (window.attachEvent){ window.attachEvent("onresize",winSize); window.attachEvent("onload",init);} })();}//End.</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->