»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Các ngôi sao bay quanh chuột - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Con trỏ » Di chuyển theo chuột » Các ngôi sao bay quanh chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/dancing-star-mouse-trail-2.html

Các ngôi sao bay quanh chuột © JavaScriptBank.comTương tự như hiệu ứng Chuột có ngôi sao bay quanh, nhưng trong hiệu ứng JavaScript này, các đốm sáng nhiều màu sắc có kích thước thay đổi tùy thời điểm, các đốm sáng này di chuyển theo con trỏ chuột với các quĩ đạo khác nhau sau đó hội tụ tại một điểm.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Con trỏ » Di chuyển theo chuột » Các ngôi sao bay quanh chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/dancing-star-mouse-trail-2.htmlJavaScript
<script>if ((typeof window.event) &&window.attachEvent &&document.getElementById &&document.firstChild && document.firstChild.filters){(function(){var colours = new Array("#ff0000","#00ff00","#ffffff","#ff00ff","#ffff00","#00aaff","#ffa500");var n = colours.length;var dy = 0;var dx = 0;var ry = 0;var rx = 0;var v1 = 0.08;var v2 = 0;var y = 0;var x = 0;var ref = [];var pulseCounter = [];var pulsePath = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,30,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1];var pulse = [];var d = document;var ref2;if (d.documentElement && typeof d.documentElement.clientWidth == "number" && d.documentElement.clientWidth != 0)ref2 = d.documentElement;else{  if (d.body &&  typeof d.body.clientWidth == "number") ref2 = d.body;}var idx = document.getElementsByTagName('div').length;var pix = "px";document.write('<div id="con'+idx+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;">'+'<div style="position:relative">');for (i = 0; i < n; i++){document.write('<div id="lights'+(idx+i)+'" style="position:absolute;'+'top:0px;left:0px;height:50px;width:50px;font-family:Courier New;'+'font-size:10px;color:#ffffff;padding-top:18px;text-align:center">.<\/div>');}document.write('<\/div><\/div>');for (i = 0; i < n; i++){ref[i] = document.getElementById("lights"+(idx+i)).style;pulseCounter[i] = i * 4;}function mouse(){y = window.event.clientY;x = window.event.clientX - 16;}document.attachEvent("onmousemove",mouse);function stars(){for (i = 0; i < n; i++){ pulseCounter[i]++; if (pulseCounter[i] >= pulsePath.length){  pulseCounter[i] = 0;  } pulse[i] = pulsePath[pulseCounter[i]]; ref[i].filter = 'glow(color='+colours[i]+', strength='+pulse[i]+')'; ref[i].top = ry + Math.cos((20*Math.sin(v2/20))+i*70)*100*(Math.sin(10+v2/10)+0.2)*Math.cos((v2+i*25)/10) + pix;  ref[i].left = rx + Math.sin((20*Math.sin(v2/20))+i*70)*180*(Math.sin(10+v2/10)+0.2)*Math.cos((v2+i*25)/10) + pix; }v2 += v1;document.getElementById("con"+idx).style.top = ref2.scrollTop + pix; }function delay(){ry = dy += (y-dy) * 0.05;rx = dx += (x-dx) * 0.05;stars();setTimeout(delay,40);}delay();})();}</script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->