»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Ảnh bay khi nhấp chuột - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Con trỏ » Ảnh bay khi nhấp chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/printing-image-onclick.html

Ảnh bay khi nhấp chuột © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ tạo một chùm ảnh di chuyển khi người dùng nhấp trái chuột vào khoảng trống bất kì trên trang web.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Con trỏ » Ảnh bay khi nhấp chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/printing-image-onclick.htmlJavaScript
<script><!--var num=6var x=-50,y=-50var countfor (i=0;i<num;i++){  with (document){if(document.all){write( "<div id='note"+i+"' style='position:absolute;left:"+x+"; top: "+y +";'>")   write("<img src='../image/heart.gif' border=0>")   document.write("</div>")}else if(document.layers){   write( "<layer id='"+"note"+i+"' left="+x+" top="+y +">")   write("<img src='../image/heart.gif' border=0>")   document.write("</layer>")}  }}window.document.onclick=playSound;if(document.all){window.document.onmousedown= updatePos;}else if(document.layers){window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN)onMouseDown=updatePos}function updatePos(e){if(document.all){x =event.clientX+document.body.scrollLeft;y =event.clientY+document.body.scrollTop;}else if(document.layers){x =e.pageXy =e.pageY}}function playSound(){  count=0  animation() }function animation(){if(document.all){  if(count<5){    for(i=0;i<num;i++){    document.all["note"+i].style.left=x+Math.sin(i*Math.PI*2/num)*20*count       document.all["note"+i].style.top=y+Math.cos(i*Math.PI*2/num)*20*count     }    setTimeout('animation()',50)  }else {    for(i=0;i<num;i++){       document.all["note"+i].style.left=-50     document.all["note"+i].style.top=-50}     }}else if(document.layers){  if(count<5){    for(i=0;i<num;i++){    document.layers[i].left=x+Math.sin(i*Math.PI*2/num)*20*count      document.layers[i].top=y+Math.cos(i*Math.PI*2/num)*20*count    }    setTimeout('animation()',50)  }else {    for(i=0;i<num;i++){       document.layers[i].left=-50     document.layers[i].top=-50     }}  }  count++;}//--></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/image/heart.gif