»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Cây thư mục - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Định hướng » Cây thư mục
URL: http://www.javascriptbank.com/plus-minus-folder-index.html

Cây thư mục © JavaScriptBank.comHiệu ứng sử dụng các tập tin hình ảnh để tạo một cây thư mục chứa các liên kết của website.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Định hướng » Cây thư mục
URL: http://www.javascriptbank.com/plus-minus-folder-index.htmlJavaScript
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript><!--function expand(listID) {    if (listID.style.display=="none") {        listID.style.display="";    }    else {        listID.style.display="none";    }    window.event.cancelBubble=true;}function contract(listID) {    if (listID.style.display=="show") {        listID.style.display="";    }    else {        listID.style.display="none";    }    window.event.cancelBubble=true;}//--></SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<DIV id=stampsfactlists>&nbsp;<a href="http://JavaScriptBank.com/"><b>Home</b></a> <IMG       onclick=expand(stampsfactlisth);contract(stampsfactlists); height=9       alt="Click vao de xem chi tiet"       src="plus.gif"       width=9 border=0><BR></DIV>      <DIV id=stampsfactlisth style="DISPLAY: none">&nbsp;<a href="http://JavaScriptBank.com/"><b>Home</b></a> <IMG       onclick=expand(stampsfactlists);contract(stampsfactlisth); height=9       alt="Click vao de dong muc luc"       src="minus.gif"       width=9 border=0><BR><IMG height=17       src="navi_sub1_connector.gif"       width=17> Item #<br><IMG height=17       src="navi_sub1_connector.gif"       width=17> Item #<BR><IMG height=17       src="navi_sub1.gif"       width=17> Item #</DIV><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/menu/Plus_Minus_Folder/Plus_Minus_Folder_images.zip