»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Menu có chú thích - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Menu có chú thích
URL: http://www.javascriptbank.com/hightlight-menu.html

Menu có chú thích © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo một menu có khung được tô sáng và xuất hiện chú thích mỗi khi người dùng rê chuột đến mục chọn nào đó.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Menu có chú thích
URL: http://www.javascriptbank.com/hightlight-menu.htmlCSS
<style type="text/css"><!--.menu {font-family:Arial; font-weight:bold}.menu a{text-decoration:none;color:black;}--></style><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


JavaScript
<script language="javascript"><!--function movein(which,html){which.style.background='coral'if (document.getElementById)document.getElementById("boxdescription").innerHTML=htmlelseboxdescription.innerHTML=html}function moveout(which){which.style.background='bisque'if (document.getElementById)document.getElementById("boxdescription").innerHTML='&nbsp;'elseboxdescription.innerHTML='&nbsp;'}//--></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<table bgcolor="black" border="1" bordercolor="ivory" cellpadding="2" cellspacing="0"><tr><td class="menu" bordercolor="black" id="choice1" style="background-color:bisque; cursor:hand" onmouseover="movein(this,'The #1 DHTML site online')" onmouseout="moveout(this)"><a href="http://JavaScriptBank.com">JavaScriptBank.com</a></td></tr><td class="menu" bordercolor="black" id="choice2" style="background-color:bisque; cursor:hand" onmouseover="movein(this,'Free Java applets')" onmouseout="moveout(this)"><a href="http://freewarejava.com">Freewarejava.com</a></td></tr><td class="menu" bordercolor="black" id="choice3" style="background-color:bisque; cursor:hand" onmouseover="movein(this,'Free webmaster resources')" onmouseout="moveout(this)"><a href="http://www.freebox.com/cereweb/">Cerebus Web Resources</a></td></tr><td class="menu" bordercolor="black" id="choice4" style="background-color:bisque; cursor:hand" onmouseover="movein(this,'Resources to build your site')" onmouseout="moveout(this)"><a href="http://www.sitepoint.com">SitePoint.com</a></td></tr><tr><td bordercolor="black" bgcolor="ivory" height="18"><font id="boxdescription" face="Verdana" size="2"></font></td></tr></table><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->