»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Menu bay vòng tròn - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Có thể di chuyển » Menu bay vòng tròn
URL: http://www.javascriptbank.com/flying-by-cyrcle-menu.html

Menu bay vòng tròn © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo một trình đơn với các tùy chọn bay theo quĩ đạo tròn, khi người dùng rê con trỏ chuột đến các tùy chọn thì các chú thích sẽ xuất hiện ở tâm của quĩ đạo tròn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Có thể di chuyển » Menu bay vòng tròn
URL: http://www.javascriptbank.com/flying-by-cyrcle-menu.htmlCSS
<style> .fly { font-family:  Arial, Helvetica; font-size:   large; color:     #0000ff; position:    absolute; visibility:   hidden; z-index:    2; } .logo { font-family:  Zap-Chance, cursive; font-size:   xx-large; color:     #ff0000; position:    absolute; top:      0px; left:      30px; visibility:   visible; z-index:    1; } .desc { text-align:   center; font-family:  Arial, Helvetica; color:     #cc6699; position:    absolute; top:      220px; left:      40px; width:     400px; visibility:   hidden; z-index:    0; } </style> <!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


JavaScript
<script type="text/javascript" language="JavaScript">    /* Show an object */   function showObject(object) {     object.visibility = VISIBLE;   }   /* Hide an object */   function hideObject(object) {     object.visibility = HIDDEN;   }   /* Slide the company logo from top to middle */   function slideLogo(from, to) {       if (from < to) {         company.top = (from += 10);         setTimeout('slideLogo(' + from + ',' + to + ')', 75);       }       else initObjects();   }   /* Rotate selected objects */   function rotateObjects() {       for (var i = 0; i < pos.length; i++) {         pos[i] += inc; objects[i].visibility = 'visible';         objects[i].left = (r * Math.cos(pos[i])) + xoff         objects[i].top = (r * Math.sin(pos[i])) + yoff;       }     rotateTimer = setTimeout("rotateObjects()", 75);   }    /* Initialize selected objects for rotation */   function initObjects() {     /* Here is the array of HTML elements that will be rotated, from fly1 to fly4       Just put the shortcut variables to the HTML elements in this little array      and they will be rotated automatically */     objects = new Array(fly1, fly2, fly3, fly4);     pos = new Array();     pos[0] = 0;       for (var i = 1; i < objects.length; i++) {         pos[i] = parseFloat(pos[i - 1] + ((2 * pi) / objects.length));       }     rotateObjects();   } /* Variables for rotating objects */   var objects;   var pos;   var r = 160;    // radius   var xoff = 180;   // x offset   var yoff = 170;   // y offset   var pi = Math.PI;  // get pi   var inc = pi / 180; // degrees per rotation cycle   var objects;    // objects to be rotated   var pos;      // position for objects  </script>  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- function exit() {  if (window.name == "") {   // top.location.href = url;  } else {        //top.opener.top.location.href = url;    top.close();  } } //-->  </SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<div id = "fly1" class = "fly"> <a href = "http://JavaScriptBank.com" onMouseOver = "showObject(desc1)" onMouseOut = "hideObject(desc1)">JavaScriptBank.com</a><br> </div> <div id = "fly2" class = "fly"> <a href = "http://JavaScriptBank.com" onMouseOver = "showObject(desc2)" onMouseOut = "hideObject(desc2)">JavaScriptBank.com</a><br> </div> <div id = "fly3" class = "fly"> <a href = "http://JavaScriptBank.com" onMouseOver = "showObject(desc3)" onMouseOut = "hideObject(desc3)">JavaScriptBank.com</a><br> </div> <div id = "fly4" class = "fly"> <a href = "http://JavaScriptBank.com" onMouseOver = "showObject(desc4)" onMouseOut = "hideObject(desc4)">JavaScriptBank.com</a><br> </div> <div id = "company" class = "logo">JavaScriptBank.com</div> <div id = "desc1" class = "desc"> Bank of over 2000+ free JavaScript</div> <div id = "desc2" class = "desc"> Bank of over 2000+ free JavaScript</div> <div id = "desc3" class = "desc"> Bank of over 2000+ free JavaScript</div> <div id = "desc4" class = "desc"> Bank of over 2000+ free JavaScript</div> <script type="text/javascript" language="JavaScript">   /* Simple version detection */   var isNS = (navigator.appName == "Netscape" && parseInt(navigator.appVersion) >= 4);  /* They can be used in place    of hidden and visible because on occasion Navigator has problems with the two */   var HIDDEN = (isNS) ? 'hide' : 'hidden';   var VISIBLE = (isNS) ? 'show' : 'visible';   /* Create shortcut variables for different absolutely positioned elements */   var fly1 = (isNS) ? document.fly1 : document.all.fly1.style;   var fly2 = (isNS) ? document.fly2 : document.all.fly2.style;   var fly3 = (isNS) ? document.fly3 : document.all.fly3.style;   var fly4 = (isNS) ? document.fly4 : document.all.fly4.style;   var company = (isNS) ? document.company : document.all.company.style;   var desc1 = (isNS) ? document.desc1 : document.all.desc1.style;   var desc2 = (isNS) ? document.desc2 : document.all.desc2.style;   var desc3 = (isNS) ? document.desc3 : document.all.desc3.style;   var desc4 = (isNS) ? document.desc4 : document.all.desc4.style;   /* Begin the sliding of the company logo */   slideLogo(0, 140); </script> <div id="footer+text" style="position: absolute; left:200; top: 370"><layer name="footer+text" left=200 top=370><form> <input type=button value="Close Window" onClick="exit();"></form> </layer></div><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->