»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chú thích cho liên kết trong textbox - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Liên kết » Chú thích » Chú thích cho liên kết trong textbox
URL: http://www.javascriptbank.com/tooltip-in-a-textbox.html

Chú thích cho liên kết trong textbox © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ hiển thị khung chú thích cho liên kết khi ta rê con trỏ chuột vào. Khung chú thích này được tạo trong một textbox.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Liên kết » Chú thích » Chú thích cho liên kết trong textbox
URL: http://www.javascriptbank.com/tooltip-in-a-textbox.htmlJavaScript
<SCRIPT language=Javascript1.2><!--des = new Array(5)des[0] = "Blah Blah";des[1] = "Blah Blah Blah Blah";des[2] = "Blah Blah Blah Blah Blah Blah";des[3] = "Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah";des[4] = "Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah";//--></SCRIPT><SCRIPT language=Javascript1.2><!--function show(num) {but.value = des[num]but.style.height = 100but.style.width = 300}function hide() {but.value = ""but.style.height = 0but.style.width = 0}//--></SCRIPT><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<INPUT style="BORDER-LEFT-COLOR: black; LEFT: 230px; BORDER-BOTTOM-COLOR: black; WIDTH: 0px; COLOR: white; BORDER-TOP-COLOR: black; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: blue; BORDER-RIGHT-COLOR: black" type=button name=but><BR><A onmouseover=show(0) onmouseout=hide() href="http://JavaScriptBank.com">Hello</A><BR><BR><A onmouseover=show(1) onmouseout=hide() href="http://JavaScriptBank.com">Hello</A><BR><BR><A onmouseover=show(2) onmouseout=hide() href="http://JavaScriptBank.com">Hello</A><BR><BR><A onmouseover=show(3) onmouseout=hide() href="http://JavaScriptBank.com">Hello</A><BR><BR><A onmouseover=show(4) onmouseout=hide() href="http://JavaScriptBank.com">Hello</A><BR><BR><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->