»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Ảnh thông minh - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Ảnh thông minh
URL: https://www.javascriptbank.com/smart-images-index.html

Ảnh thông minh © JavaScriptBank.comKhi bạn thiết lập thuộc tính class=smart cho các ảnh với hiệu ứng JavaScript này, thì ảnh sẽ tự động phóng to khi người dùng rê con trỏ chuột đến.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Ảnh thông minh
URL: https://www.javascriptbank.com/smart-images-index.htmlJavaScript
<SCRIPT language=javascript>// author: Nick Trevino<!--document.onmousemove = beSmart;window.onload = init;startEnlarge = 250; // The distance to start enlarging the picture at, in pixels.enlargeTo = 200;   // The number of Pixels to enlarge to.minSize = 40;    // The number of Pixels to shrink to.centerOfPic = new Array();// Calls the beSmart function to set each "smart" image to the correct size.function init(){ beSmart();}function beSmart(){ for(i=0;i<document.images.length;i++){  if(document.images[i].className == "smart"){   mouseX = window.event.x;   mouseY = window.event.y;   imageX = document.images[i].offsetLeft + (document.images[i].width / 2);   imageY = document.images[i].offsetTop + (document.images[i].height / 2);   distance = Math.ceil(Math.sqrt(Math.pow(mouseX - imageX,2) + Math.pow(imageY - mouseY,2)));   percent = distance / startEnlarge * enlargeTo;   percent = enlargeTo - percent     if(percent > minSize){      document.images[i].style.width = percent;      document.images[i].style.height = percent;     } else {      document.images[i].style.width = minSize;      document.images[i].style.height = minSize;     }  } }}// --></SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<IMG class=smart src="scriptIcon.gif"> <IMG class=smart src="scriptIcon.gif"> <IMG class=smart src="scriptIcon.gif"> <IMG class=smart src="scriptIcon.gif"> <IMG class=smart src="scriptIcon.gif"><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/image/Smart_Images/scriptIcon.gif