»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Sildeshow với chuyển tiếp mờ dần - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Trình diễn ảnh » Sildeshow với chuyển tiếp mờ dần
URL: https://www.javascriptbank.com/image-slideshow-transition.html

Sildeshow với chuyển tiếp mờ dần © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo ra một trình diễn ảnh trên trang web với nguy6en tắc các điểm ảnh xuất hiện nhiều dần cho đến khi ảnh hiện rõ hẳn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Trình diễn ảnh » Sildeshow với chuyển tiếp mờ dần
URL: https://www.javascriptbank.com/image-slideshow-transition.htmlJavaScript
<script LANGUAGE="JavaScript1.1"><!-- Beginning of JavaScript -messages = new Array()//anh dung de tao hieu ungmessages[0] = "<img src=logojs.gif>"messages[1] = "<img src=photo1.jpg>"messages[2] = "<img src=photo2.jpg>"messages[3] = "<img src=photo3.jpg>"messages[4] = "<img src=photo4.jpg>"var i_messages = 0var timerfunction dotransition() {  if (document.all) {    content.filters[0].apply()    content.innerHTML = messages[i_messages]    content.filters[0].play()    if (i_messages >= messages.length-1) {      i_messages = 0    }    else {      i_messages++    }  }     if (document.layers) {    document.nn.document.write("<table cellspacing=2 cellpadding=2 border=0><tr><td align=left>"+messages[i_messages]+"</td></tr></table>")document.close()    if (i_messages >= messages.length-1) {      i_messages = 0    }    else {      i_messages++    }  }   timer = setTimeout("dotransition()",5000)  }// - End of JavaScript - --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<BODY onload="dotransition()"><DIV id=content style="position: relative; width:160px; height:240px; text-align:center; filter: revealTrans(Transition=12, Duration=3)"></DIV></BODY><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->